Byggesocietetet ønsker alle et rigtig godt nytår

På vegne af Byggesocietetet vil jeg gerne ønsker jer alle, et rigtig godt nytår og en tak for samarbejdet i 2017.

Året 2017 blev på mange måde et skelsættende år for Byggesocietetet.

Aldrig har opbakningen til Byggesocietetet været større.

Vores deltagelse i årets MIPIM med henholdsvis Ejendomsløbet, som vi igen i år arrangerede med Skanska, og den internationale investorbrunch, som blev arrangeret i tæt samarbejde med Copenhagen Capacity.

Vi indgik samarbejdsaftale om den fremtidige repræsentation på MIPIM.

Et landsmøde i Aarhus, hvor vi fejrede, at Byggesocietetet rundede 80 år.

Vi indgik aftale med BloxHub om at blive en del af bygge- og ejendomsbranchens nye mødested for innovation og videndeling.

Vi satte en endnu stærkere kurs for vores sekretariat, med udnævnelsen af Louise Møller til ny sekretariatschef – dette så vi i endnu højere grad kan understøtte vores medlemmer i deres frivillige arbejde for Byggesocietetet.

Aldrig har vi haft så mange BS-grupper (det personlige og faglige netværk i bygge- og ejendomsbranchen).

Vores lokalområder har haft mange arrangementer med fokus på fagligheden i lokalområderne, det netop afholdte kommunalvalg og ikke mindst inspirationsture til udlandet – Byggesocietetet var ligeledes vært ved en studietur til New York.

Vi satte fokus på blandt andet arkitekturpolitikken, den bæredygtige dagsorden, den digitale udvikling i bygge- og ejendomsbranchen. Fagudvalgene har understøttet debatten og fagligheden.

Aldrig har opbakningen til Nytårskuren været større - mere end 500 gæster kommer den 4. januar 2018. I Realkredit Danmark og Byggesocietetet glæder vi os til at byde jer alle velkommen.

Det har været et forrygende år – tak for opbakningen i 2017.

Tony Christrup
Landsformand i Byggesocietetet

 

Nyt fra Udbudsretsudvalget

ESPD (European Single Procurement Document) er et fælles europæisk udbudsdokument, som anvendes som foreløbigt bevis for at deltagerne i et udbud er egnede til at afgive tilbud.

EU-Kommissionen har udarbejdet en standardformular for ESPD’et, som ordregiver har pligt til at anvende. Formularen findes på nuværende tidspunkt både i en papirversion og en elektronisk udgave. Som led i at hele udbudsprocessen gøres elektronisk, bliver det imidlertid pr. 1. januar 2018 obligatorisk at anvende den elektroniske udgave af ESPD’et.

ESPD´et blev introduceret i forbindelse med gennemførelse af udbudsloven, som trådte i kraft den 1. januar 2016. Formålet med indførelsen af ESPD’et er at mindske den administrative byrde for virksomhederne, der er forbundet med at skulle fremlægge certifikater og øvrige dokumenter i udbudsprocessen. Med ESPD’ets indførelse er det som udgangspunkt kun den vindende tilbudsgiver, der skal fremsende endelig dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et.

UDFORDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDELSE AF ESPD
Der har imidlertid vist sig en række forståelsesmæssige og praktiske udfordringer i forhold til anvendelse af ESPD´et. Både EU-Kommissionen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har siden ESPD’ets indførelse udarbejdet vejledninger om anvendelsen af ESPD´et. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nyeste vejledning er fra juni 2017 og har titlen ”ESPD Dokumentation og e-Certis.” Vejledningerne har givet nogen klarhed, men det må konstateres, at der fortsat anvendes mange ressourcer på håndtering af ESPD´et i udbudskredse.

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN
Udbudsretsudvalget har som følge af den megen debat gennemført en spørgeskemaundersøgelse for at blive klogere på, hvordan Byggesocietets medlemmer oplever ESPD´et.

Spørgeskemaundersøgelsen var baseret på i alt 15 spørgsmål og udbudsretsudvalget modtog i alt 238 besvarelser. 

Et af spørgsmålene gik på, om det er medlemmernes erfaring, at ESPD fungerer efter hensigten? Her svarede 29 % ”nej”, mens kun 16 % svarede ”ja”. De resterende 55 % svarede ”ved ikke”.

Et andet spørgsmål gik på, om anvendelse af ESPD´et medfører et højere ressourceforbrug end efter de gamle udbudsregler? Her svarede 35 % ”ja”, mens 21 % svarede ”nej” og resten ”ved ikke”.

Deltagerne blev også spurgt, om de ville ønske, at man aldrig havde indført ESPD´et. Til dette svarede 36 % ”ja”, 19 % nej og resten ”ved ikke”.

Endelig blev der stillet spørgsmål vedrørende anvendeligheden af ESPDvejledningerne. Blandt andet blev deltagerne spurgt, om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens henholdsvis EU-Kommissionens vejledninger er lette at forstå. Her svarede 15 % ”ja”, mens 39 % svarede ”nej” og resten ”ved ikke”. Desuden blev der spurgt, om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens henholdsvis EU-Kommissionens vejledninger er fyldestgørende? Her svarede 18 % ”ja”, mens 26 % svarede ”nej” og resten ”ved ikke”.

I tilknytning til besvarelserne af de 15 spørgsmål havde deltagerne mulighed for at indsætte en kommentar til sidst i spørgeskemaet. Kommentarerne peger stort set entydigt i retning af, at brugerne betragter ESPD’et som en ressourceforøgende foranstaltning.

Spørgeskemaundersøgelsen og de tilknyttede kommentarer tegner et billede af et værktøj, som ikke fungerer efter hensigten. Det er dog udvalgets holdning, at man skal være forsigtig med at drage alt for håndfaste konklusioner, da undersøgelsen formentlig ikke er repræsentativ.

KONKLUSION
Det er udbudsretsudvalgets oplevelse, at ESPD fungerer bedre end det var tilfældet umiddelbart efter indførelsen for snart to år siden. Dog er der noget der kunne tyde på, at vejledningerne om ESPD ikke har den tilstrækkelige klarhed og detaljeringsgrad.  

Udbudsretsudvalget er bevidst om, at vejledningerne er revideret flere gange siden indførelsen. Alligevel er det holdningen, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bør overveje at revidere vejledningen igen og gerne med henblik på at udarbejde en mere detaljeret vejledning, som i højere grad rammer de problemstillinger, udbydere og tilbudsgivere står over for, når der skal gennemføres et udbud.

UDBUDSRETSUDVALGET
Udbudsretsudvalget består af følgende medlemmer:
• Jesper Petersen Bach, DELACOUR
• Svend Pedersen, HHM A/S
• Mette Lyng Hansen, C.F. Møller A/S
• Cecilie Dalum Andersen, Københavns Ejendomme
• Lars Eggert Nielsen, MT Højgaard A/S
• Stine Bjødstrup Jensen, MOE A/S
• Peter Anker Olsen, NIRAS A/S
• Jesper Prip Sindberg, Kuben Management

Du kan også læse indlægget her

BS Briefing 360°

I et samarbejde mellem Byggesocietetet og EY  giver BS Briefing 360° på blot 40 minutter en update på økonomiske og lovgivningsmæssige forhold samt transaktioner og aktuelle emner i bygge- og ejendomsbranchen.

BS Briefing afholdes kvartalsvis og ledes af et panel af branchespecialister bestående af:

Jan Andreasen, Erhvervskundedirektør i Nordea
Nicholas Thurø, Managing Partner hos RED Property Advisers
Henrik Reedtz, Partner hos EY
Tony Christrup, Udviklingsdirektør i Arkitektgruppen og landsformand i Byggesocietetet
Kamilla Sevel, Chefredaktør og partner i Estate Media

Copenhagen 2017 - A safe investment harbour

Igen i år har Byggesocietetets Internationale Udvalg udarbejdet publikationen Copenhagen 2017 - A safe investment harbour for property investment in the Nordic region

Publikation blev lanceret i forbindelse med den netop overståede ejendomsmesse i Cannes. Udover at præsentere en række nøgletal, så giver publikationen også et overblik over investeringsmulighederne i Greater Copenhagen, erhvervs- og vækstsamarbejdet på tværs af København, Sjælland og Skåne. 

Publikationen er udarbejdet i samarbejde med Københavns Kommune, Copenhagen Capacity, Bech-Bruun, By & Havn, RED, Realkredit Danmark, Carlsberg Byen, Airport Project Development, PFA Ejendomme og Realdania.

Se brochuren her:

Nyheder fra MIPIM 2017

I disse dage er tusindvis af bygge- og ejendomsfolk samlet i Cannes til årets største internationale ejendomsmesse, MIPIM. 

Byggesocietetet går gerne forrest, når det gælder om at skabe synlighed omkring den danske bygge- og ejendomsbranche. 

Udover at være repræsenteret på Greater Copenhagen-standen på messen, inviterede Byggesocietetets Internationale Udvalg udvalgte udenlandske investorer til brunch og netværk. Her fik investorerne mulighed for at mødes med partnere omkring standen og høre mere om investeringsmulighederne i København.  
 
Derudover var vi traditionen tro med, da vi i samarbejde med Skanska skød årets Ejendomsløb i gang onsdag morgen – og med langt over 140 deltagere, blev det igen i år et sandt tilløbsstykke. 

MIPIM slutter officielt fredag. 

Neden for finder du en liste over diverse nyheder fra messen. 

EjendomsWatch
MIPIM 2017 kogt ind til en Maggi-terning
Roskilde: Provinskommuner glemmer at markedsføre sig på MIPIM-messen

Estate Media
Den danske stand slår dørene op på MIPIM
Ejendomsløbet skudt i gang af overborgmester Frank Jensen
Over 700 nordiske ejendomsaktører kom til Nordic Lounge i Cannes
Vilhelm Lauritzen og Karlsson vandt ejendomsbranchens Gyldne Palmer i Cannes

Dagens Byggeri
Byggesocietetet: Der er mere at hente på dansk fællesstand
Udlandet investerer flittigt i København
MIPIM Award til psykiatrisygehus
Masser af inspiration og mulige samarbejdspartnere

Investeringslysten boomer i Aalborg

Interessen for at investere i Aalborg er stærkt stigende, og den lave rente samt muligheden for et fornuftigt afkast gør det i øjeblikket attraktivt at placere sine ejendomsinvesteringer i Aalborg.

Udviklingen bliver hjulpet godt på vej af en positiv befolkningstilvækst, som betyder, at der hvert år flytter mere end 1.500 nye borgere til byen. Og som tidligere omtalt her i Estate Magasin, så betyder den stigende tilflytning, at man i disse år oplever en særlig høj efterspørgsel på udlejningsejendomme. 

Med en lang række kommunale tiltag for byudvikling og politikker om blandet boligbyggeri, er Aalborg da også særligt interessant for investorerne at gå på ejendomsjagt i. Planlovens bestemmelse om 25 pct. almennyttigt byggeri er endnu ikke blevet sat i spil, men i kommunen er der fokus på, at der i forbindelse med nybyggeri gøres plads til forskellige boligformer. 

Der er for alvor gang i byggeriet i den almene sektor, hvor fx Alabu netop har overrakt nøglerne til 89 lejligheder ved Østerbro Brygge – og der er flere på vej. Kommunen har også bedt en lang række boligforeninger om at bygge i alt 416 flygtningeboliger, men i takt med, at behovet for dis-se er faldet bort, er der nu udsigt til, at de i stedet bruges som billige familieboliger.  

Byggesocietetet har fokus på regional udvikling
Der har ellers været tradition for, at en stor del af investeringerne i den danske ejendomsbranche placeres i hovedstadsområdet, og København er da også det lokomotiv, der skal trække udenlandske investeringer til landet. Men som det er tilfældet i bl.a. Aalborg, så kigger investorerne i høje-re grad ud i provinsen, hvor der er en fornuftig balance mellem afkast og risiko. 

I vores lokale arbejde har vi særligt fokus på at skabe en god dialog mellem kommunen og vores medlemmer, så begge parter er bekendt med hinandens udfordringer. Vi bør som branchefolk komme med vores input til, hvordan kommunerne kan fjerne nogle af de benspænd, der ellers kan få byggesager og store anlægsprojekter til at trække ud. Det er vigtigt, at den stigende tillid til, at udviklingen i provinsen forsætter, ikke bremses af flaskehalse, som kan lægge låg på lysten til at investere og bygge nyt.   
    
Inden længe kommer der er invitationer ud til årsmøderne i vores ni lokalområder – hold dig orientereret om Byggesocietets arrangementer på hjemmesiden og i vores nyhedsbrev.  

af Bent Outzen, sekretariatschef i Byggesocietetet