Vedtægter

BYGGESOCIETETETS VEDTÆGTER

Vedtaget på landsmødet den 10. september 2013

§1

1.1

Foreningens navn er Byggesocietetet.

 

1.2

Byggesocietetet er en interesseorganisation, hvis formål er at varetage den samlede byggesektors interesser på tværs af faggrænser og specialorganisationer.

Byggesocietetets medlemmer er enkeltpersoner, virksomheder, foreninger og organisationer med professionel tilknytning til byggesektoren.

Byggesocietetet skal informere medlemmerne om aktuelle problemer gennem artikler i foreningens medlemsblad, på hjemmesiden, afholdelse af møder, konferencer og ekskursioner.

Byggesocietetet skal endvidere fremme den interne kommunikation medlemmerne imellem og således virke som byggeriets netværk.

 

1.3

Byggesocietetet har hjemsted i Københavns Kommune.

 

§2

2.1

Byggesocietetets virkeområde er opdelt i en række lokalområder omfattende én eller flere byer/kommuner.

Lokalområderne er:

Byggesocietetet København

Byggesocietetet Sydsjælland

Byggesocietetet Fyn

Byggesocietetet Syd- og Vestjylland

Byggesocietetet Århus

Byggesocietetet Aalborg

Byggesocietetet Vendsyssel

Byggesocietetet Trekantområdet

Byggesocietetet Midtsjælland

 

2.2

Beslutning om oprettelse eller nedlæggelse af et lokalområde eller ændring af dettes geografiske område træffes af bestyrelsen.

 

§3

3.1

Optagelse som medlem af Byggesocietetet sker ved tegning af et A-medlemskab eller et B-medlemskab.

Som A-medlem optages personer.

Som B-medlem optages virksomheder, institutioner etc.

Et B-medlemskab omfatter ret til at anmelde indtil 8 navngivne personer i virksomheden med tilknytning til B-medlemmet. Et B-medlem har mulighed for at anmelde flere end 8 tilknyttede personer mod betaling af yderligere kontingent for denne/disse.

 

3.2

A-medlemmer registreres efter eget valg i det lokalområde, hvor de er bosiddende, alternativt i det område, hvor de har deres arbejdsplads.

 

3.2.1

Er et A-medlem forhindret i at deltage i et arrangement, kan medlemmet lade sig repræsentere af én stedfortræder.

 

3.3

B-medlemmer registreres i det område, hvor virksomheden har adresse. De af et B- medlem anmeldte personer registreres i den lokalkreds, hvor den enkelte person har sit daglige virke.

 

3.4

Der kan oprettes særgrupper, for hvilke der opkræves særskilt kontingent.

 

3.5

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem. 
 

§4

4.1

Byggesocietetet afholder ordinært landsmøde hvert års 3. kvartal. I forbindelse med landsmødet afholdes en landskonference.
Indkaldelse sker ved e-mail til hvert enkelt medlem med mindst 4 ugers varsel. Dagsordenen skal angives i indkaldelsen.

Det påhviler hvert enkelt medlem at holde Byggesocietetet underrettet om sin email-adresse.

Landsmødet afholdes i København eller i et af de øvrige registrerede lokalområder efter bestyrelsens beslutning.

Landsmødet arrangeres af bestyrelsen i samarbejde med bestyrelsen i det lokalområde, hvor landsmødet afholdes.

 

4.2

Dagsordenen for landsmødet skal omfatte:

1. Valg af dirigent.

2. Formandskabets beretning om Byggesocietetets virksomhed i det forløbne arbejdsår 1. juni - 31. maj.

3. Gennemgang af det af bestyrelsen godkendte årsregnskab samt godkendelse af budget.

4. Fastlæggelse af medlemskontingent for det følgende regnskabsår, herunder kontingent i relation til vedtægternes § 3.1, 4. afs., og § 3.4.

5. Fastlæggelse af kredstilskud for det følgende regnskabsår.

6. Vedtagelse af hovedlinjer for Byggesocietetets arbejde i det kommende arbejdsår.

7. Valg af formandskab (hvert andet år).

8. Valg af 2 næstformænd (hvert andet år).

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (hvert år).

10. Valg af revisor.

11. Behandling af indkomne forslag (eventuelle forslag sendes til medlemmerne senest 2 uger før landsmødet).

12. Eventuelt.

 

4.3

Forslag, som ønskes stillet under afstemning på det ordinære landsmøde, skal være bestyrelsen v/ formandskabet i hænde senest 14 dage før datoen for landsmødet. Forslagene udsendes til medlemmerne senest 2 uger før landsmødet via e-mail.

 

4.4

Ekstraordinært landsmøde afholdes, når bestyrelsen måtte finde anledning dertil, eller når mindst 50 medlemmer eller bestyrelsen for 3 registrerede lokalområder over for formandskabet fremsætter ønske derom med angivelse af dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinært landsmøde finder sted senest 14 dage efter begæringens fremsættelse.

Dagsordenen for det ekstraordinære landsmøde skal angives i indkaldelsen, der sker på samme måde som nævnt under pkt. 4.1.

 

§5

5.1

Landsmødet er Byggesocietetets øverste myndighed.

 

5.2

På landsmødet har hvert A-medlem én stemme. Enhver person, anmeldt hos et B- medlem, har ligeledes én stemme.

Alle beslutninger på landsmødet vedtages med simpelt stemmeflertal.

 

5.3

Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægter eller Byggesocietetets opløsning kræves dog, at 2/3 af Byggesocietetets medlemmer er til stede på landsmødet, og at forslaget vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

Er der ikke på landsmødet repræsenteret 2/3 af samtlige medlemmer, men forslaget er vedtaget med 2/3 af de fremmødte stemmer, indkaldes snarest muligt, dog senest inden 3 mdr., til et nyt landsmøde, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte.

 

5.4

Et medlem kan møde og afgive stemme ved skriftlig og dateret fuldmagt fra ét og kun ét andet medlem af Byggesocietetet. En person, anmeldt hos et B-medlem, kan dog afgive stemme ved skriftlig og dateret fuldmagt fra samtlige andre personer anmeldt hos det pågældende B-medlem.

En fuldmagt kan ikke gives for længere tid end 6 måneder.

 

§6

6.1

Byggesocietetet ledes af en bestyrelse.

 

6.2

Bestyrelsen består af et formandskab (bestående af 1-2 landsformænd), bestyrelsesformændene for de registrerede lokalområder samt 4 yderligere medlemmer.

 

6.3

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse, herunder koordination af lokalområdernes arbejde, medlemsakkvisition og fremkommer med oplæg omkring Byggesocietetets politik. Den daglige ledelse varetages af formandskabet i samarbejde med sekretariatet.

 

6.4

Formandskabet udgør bestyrelsens øverste ledelse.

 

6.5

Bestyrelsen mødes mindst 4 gange årligt, og i øvrigt når det ønskes af enten formandskabet, én af landsformændene eller af 3 lokalformænd for de registrerede lokalområder i forening.

 

6.6

Bestyrelsen foranlediger udarbejdet regnskab og godkender dette.

 

6.7

Bestyrelsen træffer én gang årligt beslutning om tildeling af Det Gyldne Søm efter indstilling fra lokalområderne.

 

6.8

Bestyrelsen indstiller til landsmødet valg af formandskab, herunder hvorvidt der ønskes valgt 1 eller 2 landsformænd, og valg af 2 næstformænd. Formandskabet og de 2 næstformænd vælges for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen indstiller tillige til landsmødet valg af de bestyrelsesmedlemmer, der ikke er bestyrelsesformænd for et registreret lokalområde. Disse medlemmer vælges for 2 år ad gangen. På landsmødet i 2012 - hvor der første gang sker valg af disse medlemmer - vælges der dog 4 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer vælges for 2 år og 2 medlemmer vælges for 1 år.

Ønsker andre at opstille som bestyrelsesmedlem, herunder som landsformand, meddeles dette til Byggesocietetet v/ Formandskabet senest 4 uger før landsmødet. Listen over kandidater offentliggøres på Byggesocietetets hjemmeside senest 3 uger før landsmødet.

Landsformænd kan maksimalt være valgt i 4 på hinanden følgende perioder.

 

6.9

Bestyrelsen kan efter anmodning fra et lokalområde tildele dette et ekstraordinært tilskud.

 

§7

7.1

Bestyrelsen kan nedsætte permanente eller ad hoc udvalg til at arbejde med nærmere afgrænsede opgaver.

 

7.2

Udvalgene skal bestå af medlemmer af Byggesocietetet. Udvalgene har informationspligt til bestyrelsen og pligt til at offentliggøre relevante oplysninger vedrørende udvalgenes arbejde på Byggesocietetets hjemmeside, og udvalgsformændene deltager i bestyrelsens møder, når de anmodes herom.

 

7.3

Der etableres rundt i lokalområderne BS Grupper, der hver består af 15 – 20 medlemmer. Formålet med disse grupper er at medlemmerne skal mødes og netværke og dele erfaringer med hinanden. Bestyrelsen fastlægger nærmere regler for BS Grupperne.

 

§8

8.1

I hvert lokalområde vælges en lokal bestyrelse på mindst 5 medlemmer. De lokale bestyrelser varetager Byggesocietetets interesser i det pågældende lokalområde. Bestyrelsesmedlemmerne skal på bredest mulig vis repræsentere hele området. Bestyrelsen konstituerer sig selv med lokal formand og næstformand.

Lokalområdets bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen med halvdelen på valg i lige år, halvdelen i ulige år. Den lokale formand er medlem af Byggesocietetets bestyrelse.

 

8.2

I hvert lokalområde afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden 1. maj.

Indvarsling sker ved e-mail med minimum 14 dages varsel til de i området registrerede medlemmer.

 

8.3

På den ordinære generalforsamling gives en beretning om lokalområdets virksomhed, og der aflægges regnskab og foretages valg til den lokale bestyrelse.

 

8.4

Lokalområdets generalforsamling kan vedtage lokale vedtægter. Disse må dog ikke stride mod Byggesocietetets vedtægter og skal godkendes af Byggesocietetets bestyrelse. 
 

§9

9.1

Opkrævning af medlemskontingent foretages af Byggesocietetets sekretariat.

Kontingentet opkræves halvårsvis forud.

 

9.2

Bestyrelsen i lokalområdet har ret til at opkræve lokalkontingent.

 

§10

10.1

Byggesocietetet tegnes af formandskabet og forretningsføreren i forening. I tilfælde af én af disses (dvs. enten formandskabet eller forretningsførerens) forfald tegnes Byggesocietetet af den anden (dvs. enten formandskabet eller forretningsføreren) i forening med en af de to næstformænd.

 

§11

11.1

Byggesocietetets regnskabsår er 1. juni til 31. maj.

 

§12

12.1

Ved Byggesocietetets opløsning skal en eventuel formue anvendes til velgørende formål efter bestyrelsens valg.

Godkendt af landsbestyrelsen

København, oktober 2013

Tony Christrup, landsformand

Anne Henriksen, næstformand

Hans-Bo Hyldig, næstformand