Vedtægter

BYGGESOCIETETETS VEDTÆGTER

Vedtaget på Byggesocietetets ordinære landsmøde den 7. september 2017

§ 1. Foreningens navn og formål

1.1 Foreningens navn er Byggesocietetet.

1.2 Byggesocietetet er en interesseorganisation, hvis formål er at varetage den samlede bygge- og ejendoms-branches interesser på tværs af faggrænser og specialorganisationer. Byggesocietetets medlemmer er enkeltpersoner, virksomheder, foreninger og organisationer med professi-onel tilknytning til bygge- og ejendomsbranchen. Byggesocietetet skal informere medlemmerne om aktuelle problemer gennem artikler i foreningens med-lemsblad, på hjemmesiden, afholdelse af møder, konferencer og ekskursioner. Byggesocietetet skal endvidere fremme den interne kommunikation medlemmerne imellem og således virke som byggeriets netværk. 1.3

Byggesocietetet har hjemsted i Københavns Kommune.

§ 2. Foreningens virkeområde

2.1 Byggesocietetets virkeområde er opdelt i en række lokalområder omfattende én eller flere byer/kommu-ner. Lokalområderne er: Byggesocietetet Fyn

Byggesocietetet København Byggesocietetet Midtsjælland Byggesocietetet Sydsjælland Byggesocietetet Syd- og Vestjylland Byggesocietetet Trekantområdet Byggesocietetet Vendsyssel

Byggesocietetet Aarhus Byggesocietetet Aalborg 2.2 Beslutning om oprettelse eller nedlæggelse af et lokalområde eller ændring af dettes geografiske område træffes af landsbestyrelsen.

§ 3. Foreningens medlemmer, indmeldelse og medlemskab

3.1 Optagelse som medlem af Byggesocietetet sker ved tegning af et A-medlemskab eller et B-medlemskab.
Som A-medlem optages enkeltpersoner.
Som B-medlem optages virksomheder, institutioner etc.
Et B-medlemskab omfatter ret til at tilknytte op til 8 navngivne personer i virksomheden med tilknytning til B-medlemmet. Et B-medlem har mulighed for at tilknytte flere end 8 personer mod betaling af yderligere kontingent for denne/disse (C-medlem).

3.2 A-medlemmer registreres efter eget valg i det lokalområde, hvor de er bosiddende, alternativt i det område,hvor de har deres arbejdsplads.

3.2.1 Er et A-medlem forhindret i at deltage i et arrangement, kan medlemmet lade sig repræsentere af én stedfortræder.

3.3 B-medlemmer registreres i det område, hvor virksomheden har adresse. De af et B- medlem anmeldte personer registreres i den lokalkreds, hvor den enkelte person har sit daglige virke.

3.4 Der kan oprettes særgrupper, for hvilke der opkræves særskilt kontingent.

3.5 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem.

§ 4. Ordinært landsmøde

4.1 Byggesocietetet afholder ordinært landsmøde hvert års 3. kvartal. I forbindelse med landsmødet afholdes en landskonference. Indkaldelse sker ved e-mail til hvert enkelt medlem med mindst 4 ugers varsel. Dagsordenen skal angives i indkaldelsen. Det påhviler hvert enkelt medlem at holde Byggesocietetet underrettet om sin e-mail. Landsmødet afholdes i København eller i et af de øvrige registrerede lokalområder efter landsbestyrelsens beslutning. Landsmødet arrangeres af landsbestyrelsen i samarbejde med bestyrelsen i det lokalområde, hvor landsmødet afholdes.

4.2 Dagsordenen for det ordinære landsmøde skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Formandskabets beretning om Byggesocietetets virksomhed i det forløbne arbejdsår 1. juni - 31. maj
3. Gennemgang af det af landsbestyrelsen godkendte årsregnskab samt godkendelse af budget
4. Fastlæggelse af medlemskontingent for det følgende regnskabsår, herunder kontingent i relation til vedtægternes §3.1, 4. afs., og §3.4
5. Fastlæggelse af lokalområdetilskud for det følgende regnskabsår
6. Vedtagelse af hovedlinjer for Byggesocietetets arbejde i det kommende arbejdsår
7. Valg af formandskab (hvert andet år)
8. Valg af 2 næstformænd (hvert andet år)
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (hvert år)
10. Valg af revisor (hvert år)
11. Behandling af indkomne forslag
12. Eventuelt

4.3 Forslag, som ønskes stillet under afstemning på det ordinære landsmøde, skal være landsbestyrelsen v/ formandskabet i hænde senest 14 dage før datoen for landsmødet. Forslagene udsendes til medlemmerne senest to uger før landsmødet via e-mail.

4.4 Ekstraordinært landsmøde afholdes, når landsbestyrelsen måtte finde anledning dertil, eller når mindst 50 medlemmer eller bestyrelserne for tre registrerede lokalområder over for formandskabet fremsætter ønske derom med angivelse af dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinært landsmøde finder sted senest 14 dage efter begæringens fremsættelse. Dagsordenen for det ekstraordinære landsmøde skal angives i indkaldelsen, der sker på samme måde som nævnt under pkt. 4.1.

§ 5. Afstemningsregler

5.1 Landsmødet er Byggesocietetets øverste myndighed.

5.2 På landsmødet har hvert A-medlem én stemme. Enhver person, tilknyttet et B- medlemskab, har ligeledes én stemme. Alle beslutninger på landsmødet vedtages med simpelt stemmeflertal.

5.3 Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægter eller Byggesocietetets opløsning kræves dog, at 2/3 af Byggesocietetets medlemmer er til stede på landsmødet, og at forslaget vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. Er der ikke på landsmødet repræsenteret 2/3 af samtlige medlemmer, men forslaget er vedtaget med 2/3 af de fremmødte stemmer, indkaldes snarest muligt, dog senest inden tre måneder, til et nyt landsmøde, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte.

5.4 Et medlem kan møde og afgive stemme ved skriftlig og dateret fuldmagt fra ét og kun ét andet medlem af Byggesocietetet. En person, tilknyttet et B-medlemskab, kan dog afgive stemme ved skriftlig og dateret fuldmagt fra samtlige andre personer anmeldt hos det pågældende B-medlem. En fuldmagt kan ikke gives for længere tid end seks måneder.

§ 6. Ledelse

6.1 Byggesocietetet ledes af en landsbestyrelse.

6.2 Landsbestyrelsen består af et formandskab (bestående af landsformanden og en-to næstformænd), bestyrelsesformændene for de registrerede lokalområder samt fire yderligere valgte medlemmer.

6.3 Landsbestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse, herunder koordination af lokalområdernes arbejde, medlemsakkvisition og fremkommer med oplæg omkring Byggesocietetets politik. Den daglige ledelse varetages af formandskabet i samarbejde med sekretariatet.

6.4 Formandskabet udgør landsbestyrelsens øverste ledelse.

6.5 Landsbestyrelsen mødes mindst fire gange årligt, og i øvrigt når det ønskes af enten formandskabet eller af tre lokalformænd for de registrerede lokalområder.

6.6 Landsbestyrelsen foranlediger udarbejdet regnskab og godkender dette.

6.7 Landsbestyrelsen træffer én gang årligt beslutning om tildeling af Det Gyldne Søm efter indstilling fra lokalområderne.

6.8 Landsbestyrelsen indstiller til landsmødet valg af formandskab og valg af to næstformænd. Landsformanden og de to næstformænd vælges for to år ad gangen. Landsbestyrelsen indstiller tillige til landsmødet valg af de bestyrelsesmedlemmer, der ikke er bestyrelsesformænd for et registreret lokalområde. Disse medlemmer vælges for to år ad gangen. På landsmødet i 2012 - hvor der første gang sker valg af disse medlemmer - vælges der dog fire medlemmer, hvoraf to medlemmer vælges for to år og 2 medlemmer vælges for ét år. Ønsker andre at opstille som bestyrelsesmedlem, herunder som landsformand, meddeles dette til Byggesocietetet v/ formandskabet senest fire uger før landsmødet. Listen over kandidater offentliggøres på Byggesocietetets hjemmeside senest tre uger før landsmødet. Landsformænd kan maksimalt være valgt i fire på hinanden følgende perioder.

6.9 Bestyrelsen kan efter anmodning fra et lokalområde tildele dette et ekstraordinært tilskud.

§ 7. Fagudvalg og BS-grupper

7.1 Landsbestyrelsen kan nedsætte permanente eller ad hoc udvalg til at arbejde med nærmere afgrænsede opgaver.

7.2 Udvalgene skal bestå af medlemmer af Byggesocietetet. Udvalgene har informationspligt til landsbestyrelsen og pligt til at offentliggøre relevante oplysninger vedrørende udvalgenes arbejde på Byggesocietetets hjemmeside, og udvalgsformændene deltager i landsbestyrelsens møder, når de anmodes herom.

7.3 Der etableres rundt i lokalområderne BS-grupper, der hver består af 15–20 medlemmer. Formålet med disse grupper er, at medlemmerne skal mødes og netværke og dele erfaringer med hinanden. Landsbestyrelsen fastlægger nærmere regler for BS-grupperne.

§ 8. Lokalområder

8.1 I hvert lokalområde vælges en lokal bestyrelse på mindst fem medlemmer. De lokale bestyrelser varetager Byggesocietetets interesser i det pågældende lokalområde. Bestyrelsesmedlemmerne skal på bredest mulig vis repræsentere hele området. Bestyrelsen konstituerer sig selv med lokal formand og næstformand. Lokalområdets bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen med halvdelen på valg i lige år, halvdelen i ulige år. Den lokale formand er medlem af Byggesocietetets landsbestyrelse.

8.2 I hvert lokalområde afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden 1. maj. Indvarsling sker ved e-mail med minimum 14 dages varsel til de i området registrerede medlemmer.

8.3 På den ordinære generalforsamling gives en beretning om lokalområdets virksomhed, og der aflægges regnskab og foretages valg til den lokale bestyrelse.

8.4 Lokalområdets generalforsamling kan vedtage lokale vedtægter. Disse må dog ikke stride mod Byggesocietetets vedtægter og skal godkendes af landsbestyrelsen.

§ 9. Kontingentopkrævning

9.1 Opkrævning af medlemskontingent foretages af Byggesocietetets sekretariat. Kontingentet opkræves helårligt forud i juni.

9.2 Bestyrelsen i lokalområdet har ret til at opkræve lokalkontingent.

§ 10. Tegningsregler

10.1 Byggesocietetet tegnes af formandskabet og forretningsføreren i foreningen. I tilfælde af, at én af disses (dvs. enten formandskabet eller forretningsførerens) forfald, tegnes Byggesocietetet af den anden (dvs. enten formandskabet eller forretningsføreren) i forening med en af de to næstformænd.

§ 11. Regnskab og revision

11.1 Byggesocietetets regnskabsår er 1. juni til 31. maj.

§ 12. Foreningens opløsning

12.1 Ved Byggesocietetets opløsning skal en eventuel formue anvendes til velgørende formål efter landsbestyrelsens valg.

Vedtaget på Byggesocietetets ordinære landsmøde den 7. september 2017

Godkendt af landsbestyrelsen ved

Tony Christrup, Landsformand

Anne Henriksen, Næstformand

Hans-Bo Hyldig, Næstformand