Årsberetning

BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2015-2016

Kære medlemmer,

Velkommen til et Byggesocietetet på tværs og et Danmark i balance.

Byggesocietetet har været inde i en god udvikling de seneste år. Vi oplever fortsat medlemsfremgang, og vi har nu rundet 1.450 medlemmer.

Det seneste arbejdsår i Byggesocietetet har derfor også budt på udviklingen af et sekretariat, som kan håndtere den øgede medlemsskare og understøtte foreningens mange aktiviteter og tiltag. Et styrket sekretariat skal arbejde på, at foreningens formål – nemlig at skabe et godt fagligt netværk, der gør en forskel – foldes bedre ud.

Som forening står vi på flere ben. Med lokalforeninger, fagudvalg og BS-grupper skiller vi os ud fra andre foreninger ved at have en stærk forankring i både det faglige og personlige netværk.

Forandringer sker ikke over night – men vi har gjort noget ved sagen, og har styrket sekretariatet med en sekretariatschef og en konsulent med fokus på kommunikation og medlemsservice. Det er henholdsvis Bent Outzen og Louise Møller. Desuden er Bettina Longo blevet tilknyttet foreningen som bogholder og økonomimedarbejder.

Dermed siger vi også en stor tak til Grethe Kyed, der efter mange år i foreningen har valgt at gå på pension, og Charlotte Theibel, der er flyttet til Esbjerg.

Byggesocietetet er ikke alene et netværk. Det er også hundredevis af engagerede personer med en stor viden om branchen. Den viden vil vi gerne være med til at sætte i spil og brede ud. Vi ønsker at styrke vores fagudvalg, således at vi over tid vil se, at disse i endnu højere grad optræder som konstruktive tænketanke for bygge- og ejendomsbranchen.

Vi har styrket kommunikationsindsatsen, og på vores nye virksomhedsprofil på LinkedIn og Twitter, vil vi flere gange om ugen lægge nyheder op om Byggesocietetets egne arrangementer samt nyheder og tiltag fra branchen, som vi tænker, har jeres interesse.

Vi har derudover etableret et nyhedsbrev, så I fremadrettet får informationer om Byggesocietetet løbende. Det gør det lettere for jer at få overblik over de mange aktiviteter, som vi i vores lokalforeninger, fagudvalg og BS-grupper laver – og dermed også inspirere jer til at igangsætte nye tiltag.

I det hele taget vil vi have mere fokus på kommunikation og koordination i foreningen. Vi har i foråret gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt en række af vores medlemmer. Der er kommet mange interessante inputs og forslag til forbedringer, som vi vil arbejde videre med. Der er en god tilfredshed blandt medlemmerne, men vi skal hele tiden blive bedre – Byggesocietetet skal være the place to be.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til de mange frivillige, der er med til at drive vores fagudvalg og BS-grupper. Der er stort potentiale i de to typer netværk, og med nye og flere kræfter i sekretariatet, vil vi fremadrettet kunne understøtte udvalg og grupper endnu bedre.

Byggesocietetet har i det forgangne arbejdsår haft et stærkt fokus på revisionen af planloven og den blandede by – et fokus der fortsætter, når planloven kommer i høring inden for kort tid. Vi har fokus på en infrastruktur, der sikrer et sammenhængende Danmark, og hvor der udvises respekt for alle transportformer. Vi har deltaget i debatten om havnetunnelen. Den kommer hverken i dag eller i morgen, men det er vigtigt, at vi skaber rammerne for fremtidens infrastruktur.

Greater Copenhagen og samarbejdet med Copenhagen Capacity er en vigtig relation for Byggesocietetet.

Ambitionen for Greater Copenhagen-samarbejdet er klar – Greater Copenhagen skal være et af Europas mest succesfulde vækstmarkeder i 2020. Men for, at vi for alvor kan træde ud af skyggen af byer som Stockholm og Hamborg, er det absolut nødvendigt, at vi står sammen om at formidle de gode budskaber om Greater Copenhagen. Det er et vigtigt skridt på vejen til at sikre et Danmark i balance.

Derfor er det også vigtigt, at vi alle bakker op om MIPIM og de tiltag der bliver taget i lokalområderne for at sikre det stærke fokus på at skabe vækst og udvikling samt tiltrække investeringer til Danmark. Det internationale samarbejde er vigtigt. Vi skal sikre, at hele Danmark bliver endnu mere attraktivt for nye virksomheder og investeringer.

I året der er gået har vi udbygget vores dialog med andre interesseorganisationer, myndigheder og politiske beslutningstagere, dette såvel lokalt som nationalt. Vi er naturligvis klar til at fortsætte dialogen. Det er afgørende for Byggesocietetet, at vi deltager i dialogen og debatten om erhvervslivets rammevilkår. Det er os der har viden og indsigt om bygge- og ejendomsbranchen – det er os der i hverdagen har hånden på kogepladen.

 

Nytårskur

Byggesocietetets nytårskur, der holdes i samarbejde med Realkredit Danmark, trak igen i år mange deltagere til. 430 tilmeldte sig arrangementet på Tivoli Hotel og Congress Center. Her gav årets hovedtaler fremtidsforskeren Thomas Frey fra DaVinci Institute et indblik i blandt andet disruptive innovation inden for byggebranchen, og tre unge talenter fra DTU kom med deres bud på fremtidens muligheder og udfordringer inden for branchen.

Næste års nytårskur er sat til den 17. januar 2017 og bliver igen i år holdt på Tivoli Hotel og Congress Center. Temaet bliver – Danmark i vækst og balance.

 

MIPIM

Byggesocietetet har igen i år været med på MIPIM. Dels har vi været med på Nordic Lounge med Estate Media, dels har vi i samarbejde med Skanska afholdt Ejendomsløbet. Trods det ringe vejr onsdag morgen, så trak løbet mange deltagere. Tak til Skanska for at bakke op om løbet og til overborgmester Frank Jensen, der igen i år var løbecoach. Vi er med igen næste år, så husk løbeskoene.

MIPIM er et godt arrangement, der er med til at styrke interessen om den danske bygge- og ejendoms-branche og trække udenlandske investeringer til Danmark. Byggesocietetet bakker derfor op om Copenhagen Capacitys arbejde på den danske stand, og jeg vil opfordre jer til dels at overveje et partnerskab eller et sponsorat på standen, ligesom jeg vil opfordre jer til at købe adgang til messen via Copenhagen Capacity, for på den måde at bidrage til finansieringen af standen. I kan læse meget mere om MIPIM på vores hjemmeside.

 

BS-grupper

Udviklingen af BS-grupperne forsætter. Vi arbejder videre med at øge koordineringen mellem grupperne og forbedre kommunikationen. Der er stor interesse for BS-grupperne, og god tilfredshed blandt medlemmerne. Men potentialet i grupperne er større end det. Der er stadig mange medlemmer, der ikke kender til grupperne, så kendskabet skal øges.

Der er en del interesse for vores BS-gruppe for yngre medlemmer. Gruppen i København er allerede godt i gang, og der er en ny gruppe på vej i Aarhus. Potentialet lader til at være stort nok til flere grupper. Ønsket er at samle dygtige og ambitiøse medlemmer, der har været i branchen i få år. Mere erfarne medlemmer kan med tiden måske blive mentorer for de yngre.

 

Fagudvalgene

Fagudvalgene er samlingssted for drøftelser, debatter og vidensdeling om bygge- og ejendomsbran-chen. De kan og skal fortsat danne grundlag for aktiviteter, der samler Byggesocietetets medlemmer om det faglige indhold samt tiltag, hvor Byggesocietetet kan flytte debatten og påvirke til en positiv udvikling i bygge- og ejendomsbranchen.

 

Arbejdsåret 2016/17

Vi vil i det kommende arbejdsår tage afsæt i ’Et Danmark i balance’ med fokus på:

• Planlov og fingerplan

• Byggelov og certificeringsordning ifm. byggesagsbehandling

• Infrastruktur på tværs af Danmark

• Digitalisering i bygge- og ejendomsbranchen

• Fortsat udvikling af fagudvalg – de skal i endnu højere grad tage del i debatten og udviklingen af bygge- og ejendomsbranchen, de skal udvikles til små tænketanke

• Fortsat udvikling af BS-grupper – de skal være branchens stærkeste bud på faglige og personlige netværk

 

ÅRET DER GIK I LOKALFORENINGERNE
 

København

Byggesocietetet København var i september 2015 vært for Byggesocietetets årlige landsmøde. Arrangementet blev holdt i Pakhus 11 i Nordhavn.

I november arrangerede lokalforeningen i samarbejde med Dansk-Tysk Handelskammer konferencen ’Hamburg-Copenhagen Business Forum’. Et vellykket arrangement, som blev holdt hos Dansk Industris ved Rådhuspladsen.

Cafémødet med overborgmester Frank Jensen er blevet en juletradition. I november stillede Frank Jensen atter op til en åben og konstruktiv dialog i afslappede omgivelser.

Den traditionelle nytårskur i samarbejde med Realkredit Danmark var igen i år et tilløbsstykke – år efter år samler arrangementet mere end 400 branchefolk.

Året generalforsamling var også velbesøgt med indlæg om strategier for store udviklingsområder i København herunder Carlsberg Byen og Grønttorvet.

 

Aalborg

Medlemstilgangen er stigende i Aalborg, og de fire BS-grupper er godt kørende. Der kommer løbende nye medlemmer til de fire grupper.

Der har i 2015 været mange arrangementer af forskellig karakter i Aalborg, og lokalforeningen har været uheldig med, at flere arrangementer har kollideret med foreningens egne arrangementer. Derfor har man bl.a. været nødt til at aflyse det traditionelle arrangement om præmierede byggerier.

I september 2015 gentog Byggesocietetets Boligudvalg et arrangement om ’Samarbejdet mellem private bygherrer og almene boligorganisationer.’ Arrangementet var godt besøgt.

Årets generalforsamling blev holdt på Kunsten, og var også velbesøgt. Foreningen fik i den forbindelse et nyt bestyrelsesmedlem i form af Rasmus Bech Frandsen fra Kuben Management.

Lokalforeningen har endvidere holdt flere møder med By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg, og etableret et godt samarbejde med forvaltningen.
 

Aarhus

Lokalforeningen har holdt forskellige arrangementer og har afprøvet forskellige mødeformer. Eksempelvis er der holdt ’Go’morgenmøde’ hos Arkitema med oplæg om det kommende supersygehus i Gødstrup.

Foreningen holdte i januar 2016 et velbesøgt møde om erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus med 75 deltagere. Her deltog blandt andet Kristian Würtz, Rådmand for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Erik Jespersen, Direktør for Teknik og Miljø med oplæg.

Årets generalforsamling blev holdt i Gellerupparken hos Brabrand Boligforening. Et spændende og anderledes arrangement med spændende vinkler på forbedring af almennyttige boliger.

Årets studietur gik til Wien, hvor tidligere stadsarkitekt i Aarhus, Gösta Knudsen, viste rundt.

 

Fyn

I august 2015 besøgte Byggesocietetet Fyn VIDENBYEN i Cortex Park, hvor man har skabt et innovativt miljø i den nye forskerpark. I september var Byggesocietetet Fyn og lokalforeningen i Trekantområdet på et fælles besøg ved Interacoustic i Middelfart, hvor medlemmerne så og hørte om virksomhedens nye domicil, samt flytningen fra Assens.

Byggesocietetet Fyn samarbejder hvert år med Håndværker- & Industriforeningen om det traditionsrige Torskegilde – et arrangement, der igen i år trak folk til i håb om, at Odenses rådmand for byggeri- og ejendomsområdet, Jane Jegind, ville løfte sløret for nye spændende projekter.

Blandt andre gode arrangementer, skal nævnes lokalforeningens generalforsamling på Odense Renovation A/S i april 2016, hvor medlemmerne hørte om kommunens arbejde med fremtidens affaldshåndtering, og i juni besøgte foreningen det 20.000 kvm. store campus-byggeri ved Erhvervsakademiet Lillebælt.

 

Trekantområdet

Medlemstilgangen er stigende i Trekantområdet og i 2016 er der planer om at opstarte en BS-gruppe.

I maj 2015 arrangerede Byggesocietetet Trekantområdet en inspirationstur til Aarhus, hvor Byggesocietetet Aarhus hjalp med at stable et spændende program på benene. I september besøgte lokalforeningen sammen med Byggesocietetet Fyn Interacoustic i Middelfart – et spændende byggeri, og samtidig interessant at høre om betydningen af central placering af domiciler i forhold til rekruttering af nye medarbejdere.

På et temaarrangement i oktober blevet emnet OPP taget op med udgangspunkt i erfaringerne med byggeriet af det nye psykiatriske sygehus i Vejle.
 

Vendsyssel

Det har været et godt år i Byggesocietetet Vendsyssel – der er medlemsfremgang og der er blevet afviklet en række arrangementer, hvor der bl.a. er blevet sat fokus på anlæggelsen af et nyt sportsanlæg i Hjørring Kommune, og hvor den gode dialog med Hjørrings borgmester, Arne Boelt, har resulteret i et arrangement om kommunens byggeplaner.

I efteråret har foreningen besøgt Hirtshals Havn og set den nye godsterminal. Skagens Museum er også blevet besøgt med en rundvisning af direktør for SKAGENS Museer, Lisette Vind Ebbesen.

Foreningen er desuden kommet i mål med nye vedtægter, så formaliteterne omkring foreningen er nu helt på plads. Bestyrelsen er suppleret med nye medlemmer.

 

Sydsjælland

Medlemstallet i Byggesocietetet Sydsjælland er stabilt med ca. 55 medlemmer. Allerede inden sidste generalforsamling tog lokalforeningen hul på årets program med et møde i Danske Bank om økonomisk vækst i byggebranchen. 

Generalforsamlingen blev holdt hos Sydbank i april og traditionen tro var der oplæg ved Næstveds borgmester.

I september holdt foreningen i samarbejde med Dansk Byggeri et velbesøgt arrangement i Arenaen. Der var ca. 80 deltagere. Byggesocietetet Sydsjælland og Dansk Byggeri er efterfølgende blevet enige om at fortsætte det gode samarbejde ved et årligt arrangement.

I september holdt foreningen ligeledes et arrangement om klimaforandringer sammen med NK Spildevand med besøg af Jesper Teglgaard.

 

Midtsjælland

 

Byggesocietetets Midtsjælland blev stiftet i 2013 og er foreningens yngste lokalområde. Midtsjælland har en velfungerende bestyrelse, som har lysten og viljen til at bygge lokalområdet op – baseret på netværk og interessante arrangementer. På seneste generalforsamling i april blev der valgt to nye bestyrelsesmedlemmer, så man nu er oppe på ti medlemmer.

Af interessante arrangementer har Midtsjælland bl.a. været på virksomhedsbesøg hos kraftvarmeværket og forbrændingsanlægget Energitårnet i Roskilde, hvor en engegeret vicedirektør gjorde medlemmerne klogere på forbrænding af affald og udfordringerne ved et byggeri til 1,3 mia. kroner. Midtsjælland har også været på rundvisning i Folketinget efterfulgt af en middag i Tårnet på Christiansborg.

Bestyrelsen i Byggesocietetet Midtsjælland er i år medarrangør af Byggesocietetets Landmøde 2016, som i år holdes i Køge – en by som i de seneste år har forvandlet sig til et kraftcenter for hele regionen. På landsmødet vil der være fokus på, hvordan kommunerne rundt om i Danmark griber udfordringerne med at skabe vækst og udvikling an. I den forbindelse er de mange udviklingstiltag i Køge naturligvis på dagsordenen.

 

Syd- og Vestjylland

Byggesocietetet Syd- og Vestjylland oplever fortsat medlemsfremgang og der er stor aktivitet i lokalforeningens BS-gruppe.

Lokalforeningens generalforsamling fandt sted hos Semco Maritime i Esbjerg, hvor medlemmerne besøgte virksomhedens nye 15.000 kvm store hovedkontor.