Branche og Byforskning
Feb
20
8:00 PM20:00

Branche og Byforskning

INTERNATIONALE VIRKSOMHEDERS VALG AF PLACERING

Onsdag den 20. februar – kl 8.00-9.30

Hvad vælger kigger internationale selskaber efter, når de vælger by til deres hovedkvarter – og hvilken betydning har disse valg for byerne?

Branche:TBA
Forskning fra Krak: http://kraksfondbyforskning.dk/projekter/regional-rivalisering-multinationale-selskabers-valg-af-placering-af-udenlandske-investeringer/

Tilmeld dig her

View Event →
MIPIM: Netværk for MIPIM-nybegyndere
Mar
13
5:30 PM17:30

MIPIM: Netværk for MIPIM-nybegyndere

Er du på MIPIM for første eller anden gang? Har du ikke så mange arrangementer i kalenderen under MIPIM 2019? Kunne du tænke dig at netværke med andre MIPIM-nybegyndere og udveksle erfaringer?

Byggesocietetet gentager sidste års succes og inviterer til uformelt netværk i Greater Copenhagen-lejligheden på Croisetten.

Arrangementet åbent for alle, men tilmelding er påkrævet.
Tilmeld dig her

View Event →
Byggesocietetets Bæredygtighedsudvalg: Verdensmålene
Mar
26
2:30 PM14:30

Byggesocietetets Bæredygtighedsudvalg: Verdensmålene

Verdensmålene - som katalysator for økonomisk og bæredygtig merværdi?

Det er efterhånden 3 år siden, at verdens stats- og regeringsledere på et FN-topmøde i New York vedtog en hidtil uset ambitiøs udviklingsdagsorden: Verdensmålene, der trådte i kraft 1. januar 2016 og satte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og for vores planet.

Verdensmålene forpligter alle FN´s 193 medlemslande og udspringer af de store udfordringer, verden står over for i dag.

Disse udfordringer kan være svært at forholde sig til i et dansk hverdags-perspektiv, og man kan let forfal-de til at lade politikere og embedsmænd tage bolden og ”vente” på, at verdensmålene bliver indarbejdet i lovgivning og andre grundlag for vores hverdag.

Men hvis man skal gøre en forskel på så omfattende målsætninger inden år 2030, så er det nødvendigt, at vi alle tager ansvar og finder samarbejdskonstellationerne, hvor vi hver især kan bidrage positivt ud fra egne perspektiver og ønsker.

Interessen for ”de rigtige løsninger” har aldrig været større i såvel befolkningen som erhvervslivet – der efterspørges alle steder løsninger, som bidrager til opfyldelse af verdensmålene.

Men skåltaler er nemme at holde – det er ofte vanskeligt at omsætte dem til praksis. Bæredygtighed i byg-ge- og byudviklingsprojekter bliver i praksis ofte nedprioriteret som fordyrende.

Den tendens vil vi i Byggesocietetets Bæredygtighedsudvalg gerne udfordre på et debatmøde omkring emnet: ”Hvordan kan verdensmålene konkret bidrage til at øge værdiskabelsen i den danske bygge- og ejendomsbranche???”

verdensmål.png

Program:
Kl. 14.30: Ankomst og kaffe

Kl. 14:35: Indledning og italesættelse
Senior Vice President Helle Vang, COWI A/S

Kl. 14.45: Byggesocietetet/Bygherreforeningen og verdensmålene
Landsformand Tony Christrup fra Byggesocietetet og vicedirektør Hanne Ullum fra Bygherreforeningen

Kl. 15.00 Hvilke håndtag kan anvendes for at få verdensmålene ind i byggeriet?
Direktør Mette Qvist fra Green Building Council Denmark giver et indblik i samspillet mellem verdensmålene og DGNB-certificering, mens partner og direktør Ole Schrøder fra Tredje Natur fortæller arkitektens konkrete erfaringer med og bud på, hvordan imple-mentering af verdensmålene kan skabe økonomisk og bæredygtig merværdi.

Kl. 15.40 Pause

Kl. 15.50: Hvordan kan den offentlige aktør anvende verdensmålene til at fremme en bæredygtig dagsorden?
Adm. direktør Anne Skovbro fra By & Havn fortæller om, hvor udviklingen af København kan ske i med verdensmålene for øje, mens By- og kulturdirektør Claus Torp fra Furesø Kommune fortæller om, hvilken tilgang en mindre kommune kan anvende for at gøre ver-densmålene operationelle og synlige.

Kl. 16.30 Pause

Kl. 16.40 Hvordan kan verdensmålene anvendes til at skabe bæredygtig merværdi?
Head of sustainability Elisabeth Hermann Frederiksen fra NREP fortæller om NREP’s konkrete erfaringer med at udvikle bæredygtige boliger, og hvordan dette har skabt mer-værdi for NREP. Udviklingsdirektør Mia Manghezi fra PensionDanmark giver os inve-stors vinkel på, hvorfor bæredygtigt byggeri er vejen til et større afkast.

Kl. 17.20 Afrunding
Ordstyrer: Senior Vice President Helle Vang, COWI A/S

Kl. 17.30 Vin og snacks

Formatet for de enkelte oplæg er, at hver indlægsholder får 10-15 min., hvorefter de to oplægsholdere får mulighed at svare på spørgsmål fra hinanden, moderator og deltagerne i 10-15 min.

Tid og sted:
Den 26. marts 2019 kl. 14.30-18.30
Bech-Bruun
Langelinie Allé 35
2100 København Ø

Deltagergebyret er kr. 500,- og tilmelding sker her

Parkeringsbillet afhentes i receptionen.

samarbejde_banner.png
View Event →
Bæredygtighedsudvalget: Bæredygtig (og lovlig!) jordhåndtering
Apr
9
10:00 AM10:00

Bæredygtighedsudvalget: Bæredygtig (og lovlig!) jordhåndtering

Gennem de senere år er der i såvel i befolkningen som i erhvervslivet kommet større fokus på samfundsansvar. Såvel private som offentlige bygherrer og aktører i øvrigt er udfordrede på, at lovgivningen er kompliceret samtidig med, at omgivelserne forventer, at bæredygtighed og verdensmål naturligt tænkes ind i ethvert projekt.

Mødet har til formål at komme et spadestik dybere på de mest centrale juridiske problemstillinger, og det forventes, at deltagerne bliver i stand til at træffe de rigtige beslutninger for fremadrettet at gennemføre bæredygtig (og lovlig) jordhåndtering.

Derudover har mødet til formål at bringe aktører på tværs af affalds- og jordsektoren sammen med bygge- og anlægssektoren med henblik på, at de kan bidrage til debatten fra deres respektive ståsteder. I dag opleves det jævnligt, at sager håndteres forskelligt alt efter, om en henvendelse går til kommunens affalds- eller jordafdeling. Der er forskellige tilgange til reglerne på tværs af kommunegrænserne, men alle står til ansvar overfor Miljø- og Fødevareklagenævnet. Retsopfattelsen bør ensartes.

Endelig sætter mødet fokus på, hvordan vi kan få tingene til at ske i den virkelige verden. Hvordan kan de praktiske udfordringer og processer som sådan tilrettelægges inden for de juridiske rammer – og på en måde så aktørernes økonomi tilgodeses samtidig med, at jorden anvendes til bæredygtige formål.

Program

10.00 – 10.10 Velkomst, indledning

De juridiske omdrejningspunkter

10.10 – 10.30 Hvornår er jord affald, og hvordan spiller affalds- og jordlovgivningensammen?

God planlægning kan få overskudsjorden ud af affaldsbegrebet og de kommunale affaldsordninger. Oplægget præsenterer det retlige grundlag for at fastslå, hvornår jord, herunder uforurenet jord, er at anse som affald, samt betydningen heraf. Derudover kommer vi omkring, hvordan de kommunale affaldsordninger (ikke) spiller sammen med jordflytningsbekendtgørelsen

v/ partner og advokat (L), Jacob Brandt, Bech-Bruun

10.30 – 10.50 Godkendelsespligt for anlæg af jord

Oplægget fastslår på baggrund af Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis, hvornår der er tale om et godkendelsespligtigt anlæg, herunder navnlig hvornår eksempelvis en støjvold af uforurenet jord, som er affald, kan være godkendelsespligtig. Derudover vil oplægget svare på, om nævnets praksis må anses som udtryk for, at der efter miljøbeskyttelseslovens § 19 ikke kan gives tilladelse til anvendelse af jord, som ikke er affald, til anlæg af varig karakter.

v/ partner, advokat (H) Britta Moll Bown, Kammeradvokaten

10.50 - 11.10 Bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed

Miljøstyrelsen arbejder på en anlægsbekendtgørelse, der bl.a. fastlægger direkte gældende regler for nyttiggørelse af affald i form af jordvolde, karteringsanlæg for jord, jordrenseanlæg, der ikke er godkendelsespligtige.

Oplægget vil præsentere bekendtgørelsen for så vidt angår den del, der har betydning for håndtering af jord

v/ jurist, Sandra Fisker og AC-tekniker, Mette Lumbye Sørensen, Miljøstyrelsen

11.10 – 11.25 Pause

11.25 – 11.45 Planloven – Landzonetilladelse og lokalplanpligt

Håndtering af jord i landzone kræver ofte landzonetilladelse. Oplægget sætter fokus på, hvornår der er tale om jordforbedring henholdsvis terrænændringer el.lign., der kræver landzonetilladelse, herunder hvilke vilkår der kan stilles i en landzonetilladelse. Derudover sætter oplægget fokus på, hvornår et anlæg kan være lokalplanpligtigt.

v/ stedfortrædende formand, Anja Bergman Thuesen, Planklagenævnet

11.45 - 12.05 Hvornår skal der laves miljøvurdering og habitatkonsekvensvurdering?

Miljøvurderingsloven kræver miljøvurdering af planer og programmer, mens visse konkrete projekter skal miljøkonsekvensvurderes. Der kan desuden være projekter, der påvirker natura2000-områder med den konsekvens, at disse regler også skal iagttages. Oplægget sætter fokus på, hvornår reglerne er i spil, og hvad det betyder for projektering og gennemførelse.

v/ seniorjurist og ph.d., Ulf Kjellerup, COWI A/S

11.05 – 12.30 Jordens vej gennem juraen

Vi samler op på de juridiske oplæg for at give et overblik over, hvornår de enkelte regelsæt kommer i spil.

v/ partner, advokat (L), Jacob Brandt, Bech-Bruun

12.30 – 13.15 Frokost

Bæredygtig og økonomisk optimal jordhåndtering i praksis

13.15 – 13.35 Hvorfor er verdensmålene relevante for bæredygtig jordhåndtering?

Når man står med en helt konkret mængde overskudsjord i et projekt, kan det være svært at løfte blikket nok til, at man får øje på noget så højtflyvende som 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Måske er det alligevel værd at gøre forsøget.

v/enhedsleder Bente Villumsen, Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer

13.35 – 13.55 Hvordan kan vi undgå overskudsjord i bygge- og anlægsprojekter? Og hvordan kan det disponeres bæredygtigt, hvis det ikke kan undgås?

Oplægget sætter fokus på, hvordan god planlægning kan føre til, at frembringelse af overskudsjord i forbindelse med byggeri og byudvikling kan undgås, og hvordan det kan disponeres på en bæredygtig måde, hvis det ikke er muligt at undgå overskudsjord.

v/ chefkonsulent, Jens Lind Gregersen, Region Hovedstaden

13.55 - 14.15 Det gode projekt - benspænd fra den virkelige verden

Case, hvor bygherren har fokus på bæredygtighed. Har myndigheder redskaber til at kunne fremme bæredygtighed? – Er vores forvaltningsmæssige setup kontraproduktivt?

v/ senior chefkonsulent Hans Bengtsson, Rambøll

14.15 – 14.30 Pause

14.30 - 14.50 Bæredygtig jordhåndtering anno 2019

Hvad sker der med overskudsjorden i dag? Hvor er barriererne for bæredygtig jordhåndtering, og hvordan sikrer vi bæredygtighed jordhåndtering i fremtiden?

v/ enhedschef, Jens Nejrup, Københavns Kommune

14.50 - 15.10 Hvordan ser entreprenøren på mulighederne for at fremme bæredygtig jordhåndtering?

Store mængder af overskudsjord modtages og håndteres af dedikeret modtageanlæg. I dette oplæg hører vi fra en erfaren aktør, hvordan man arbejder med cirkulær økonomi og bæredygtighed ved jordhåndtering – set i lyset af jordens råstofværdi og den økonomi, der knyttes til jordhåndtering.

v/ adm. dir., Karsten Ludvigsen, Norrecco A/S

15.10 - 15.45 Paneldebat: Hvordan kommer vi sammen frem til den bæredygtige jordhåndtering?

Projektudviklingschef, Carsten Plambech Pedersen, NPV A/S

Refleksioner på eftermiddagens oplæg med fokus på at udfordre oplægsholderne på, hvordan den bæredygtige jordhåndtering bliver hverdag for bygge- og ejendomsbranchen.

Paneldebat

- Jens Lind Gregersen, Region Hovedstaden

- Karsten Ludvigsen, Norrecco A/S

- Jens Nejrup, Københavns Kommune

15.45 - 16.00 Opsamling og afrunding

Deltagergebyr: Kr 2.495, excl. moms ved ”early bird” tilmelding senest 8. marts 2019 - herefter kr. 2.995, excl. moms

Tilmelding

Faglig tilrettelæggelse
Partner, advokat (L) Jacob Brandt, Bech-Bruun Advokatfirma, jab@bechbruun.com
Chefkonsulent Dorte Harrekilde, Rambøll, doh@ramboll.dk
Hydrogeolog, ph.d. Allan Pratt, Helsingør Kommune, apr55@helsingor
Seniorkonsulent, ph.d. Jette Bjerre Hansen, DAKOFA
Chefrådgiver Kristian Kirkebjerg, SWECO, for Byggesocietetet

Mødet er arrangeret i samarbejde mellem ATV Jord og Grundvand, DAKOFA og Byggesocietetet

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk

View Event →

Branche og Byforskning
Feb
8
8:30 PM20:30

Branche og Byforskning

INTERNATIONALE VIRKSOMHEDERS VALG AF PLACERING

Onsdag den 20. februar – kl 8.00-9.30

Hvad vælger kigger internationale selskaber efter, når de vælger by til deres hovedkvarter – og hvilken betydning har disse valg for byerne?

Branche:TBA
Forskning fra Krak: http://kraksfondbyforskning.dk/projekter/regional-rivalisering-multinationale-selskabers-valg-af-placering-af-udenlandske-investeringer/

Tilmeld dig her

View Event →
Byggesocietetet Aarhus: Bliv Klog På Det Nye Bygningsreglement
Jan
31
3:00 PM15:00

Byggesocietetet Aarhus: Bliv Klog På Det Nye Bygningsreglement

Byggesocietet Aarhus inviterer hermed til årets første netværksarrangement

31. Januar 2019 kl. 15.00


Hos DLA Piper, DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, niveau 3, 8000 Aarhus C.

På mødet vil ingeniør Annemarie Langkilde Vammen, Arne Elkjær A/S og advokat Kristian Skovgaard Larsen, DLA Piper fortælle om de nye regler i Bygningsreglement 2018 samt de nye regler i AB 19 med fokus på entreprenørens ydelser i relation hertil.


De nye regler spiller ind i stort set alle byggesager, så her er muligheden for at blive klædt godt på til fremtiden.

Praktisk info:
Mødet forventes at vare ca. 2 timer, hvorefter der er mulighed for at netværke, og hvor DLA Piper byder på en sandwich m.v.
Pris:Gratis for medlemmer
Hvert medlem kan invitere et ”ikke-medlem” til at deltage – gratis. Gæster skal tilmelde sig på samme måde som medlemmer.

Tilmeld dig her

View Event →
Lynetteholmen - muligheder og faldgruber
Jan
29
3:00 PM15:00

Lynetteholmen - muligheder og faldgruber

Kom til dialogmøde med overborgmester Frank Jensen og direktør i By og Havn Anne Skovbro om planerne for Lynetteholmen.

I slutningen af 2018 offentliggjorde regeringen og Københavns Kommune planen om en ny kunstig ø i Københavns Havn. Lynetteholmen anlægges som en ny ø ved at opfylde et areal på cirka to millioner kvadratmeter i Øresund i forlængelse af Refshaleøen og Lynetten. Lynetten skal forbindes med en havnetunnel og kobles på metrolinjerne.

Byggeriet på Lynetteholmen vurderes at kunne påbegyndes fra omkring år 2035, og bydelen ventes fuldt udbygget og beboet omkring 2070. Lynetteholmen anlægges efter sammen principper som arealudvidelserne i Nordhavn med spuns, hvor arealet inden for spunsen etableres gennem modtagelse af jord fra eksempelvis byggepladser - herunder fra udgravningen af tunnellen.
 
Læs mere om Københavns nye ø her: https://www.lynetteholmen.com/
 
Til dette dialogmøde vil vi starte med en kort oplæg fra overborgmester Frank Jensen og direktør i By og Havn Anne Skovbro om både tankerne bag og potentialet for Lynetteholmen.
 
Med udgangspunkt i oplægget, vil deltagerne i grupper diskutere og komme med input til, hvordan Lynetteholmen kan blive en succes for alle parter – hvor er der muligheder fra konstruktivt at lære fra andre projekter og hvad skal man være opmærksom på. Der kommer til at være fem grupper der hver vil beskæftige sig med et tema, og man kan melde sig på en gruppe ved tilmelding. (Man kan også vælge ’alle grupper’ og så bliver man sat i en gruppe på dagen.
 
Temaer:

 • Hvad er en god by?

 • Infrastruktur

 • Bæredygtighed

 • Arkitektur, byrum og byliv

 • Tid og planlægning – hvordan skal processen gribes an


Planen er at branchens indput fra dagen, vil blive samlet i et notat, der kan bruges af alle, der kommer til at involvere sig i Lynetteholmen.

Moderator på dagen: Johan Galster fra We Do Democracy

Program
15.00 – 15.30: Ankomst og netværk
15.30 – 16.00: Københavns Overborgmester Frank Jensen og Direktør i By og Havn Anne Skovbo med oplæg om Lynetteholmen
16:00 – 16:30: Break-out sessions i grupper
16:30 – 16.45: Præsentation fra grupperne
16:45 – 17:00: Opsummering
17.00 – 17:30: Netværk

Praktisk information:
Hvornår: 29. januar 2019 kl 15.00 – 17.30
Hvor: BLOXHUB, Frederiksholms Kanal 30, 1220 København K
Pris: kr. 400,- eks. moms for medlemmer og kr. 550,- eks. moms for ikke medlemmer

Tilmeld dig her

View Event →
Branche og Byforskning - Nabolagseffekter
Jan
23
8:00 AM08:00

Branche og Byforskning - Nabolagseffekter

Om Branche og Byforskning:
Branche og Byforskning er et samarbejde mellem Byggesocietetet og Kraks Fond Byforskning. Det består (indtil videre) af tre morgenmøder, hvor Kraks Fond Byforskning fortæller om et konkret forskningsprojekt og Byggesocietetet byder ind med en brancheaktør. Sammen belyser de to oplægsholdere et emne kort og præcist, så deltagerne kan starte deres morgen med et fagligt indspark, der giver mening.

Nabolagseffekter:
Onsdag den 23. januar 2019 – kl. 8.00-9.30
i Bloxhubs Memberslounge

Hvordan præges individers adfærd og holdninger af det lokalområde, de befinder sig i? Hvilket geografisk område opfatter individer som deres lokalområde? Og hvad karakteriserer dette område?

Branche: Anders Halgren, Arkitema
Forskning fra Krak: http://kraksfondbyforskning.dk/projekter/mapping-micro-contexts/

Om Kraks Fond Byforskning:
Kraks Fond Byforskning udvikler viden om, hvordan initiativer og vilkår i byer kan skabe velstand og vækst i det danske samfund, så det bliver lettere at leve og arbejde i Danmarks voksende byer. De arbejder på tværs af økonomiske, sociologiske og geografiske problemstillinger, og deres resultater henvender sig bredt til beslutningstagere, interesserede borgere og forskere.

Om Byggesocietetet:
Byggesocietetet er en netværksforening, der arbejder for branchen på tværs. Med disse arrangementer er formålet at klæde vores medlemmer og andre fra branchen på med den nyeste forskning indenfor byer og det byggede miljø.

View Event →
SKAL DU PÅ MIPIM 2019? Kom til optaktsmøde med Byggesocietetet
Jan
22
4:00 PM16:00

SKAL DU PÅ MIPIM 2019? Kom til optaktsmøde med Byggesocietetet

Kom til optaktsmøde med Byggesocietetet

tirsdag den 22. januar 2019 kl. 16.00-18.00

 
MIPIM trækker hvert år flere og flere danske deltagere til Cannes. MIPIM er en oplagt mulighed for at netværke, pleje kontakter, søge inspiration og frem for alt møde mulige samarbejdspartnere. Men det kræver tid og ressourcer at planlægge.
 
Skal du deltage ved MIPIM for første gang, så deltag i optaktsmødet og bliv klædt godt på. Er du erfaren MIPIM-deltager, kan du kickstarte forberedelserne til MIPIM - måske med ny inspiration.
 
Kom og hør om det nye set-up for Greater Copenhagen-standen ved projektleder Birita Johannesen. Rikke Hoffensetz Andresen fra Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith og Christoph Wiese fra danbolig Erhverv København vil også kort fortælle om MIPIM og derefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål og netværke over et glas vin.

TILMELD DIG HER
 

Husk... at du allerede nu kan købe dit adgangskort gennem Byggesocietetet og dermed støtte op om den danske stand på MIPIM – endda til en lavere pris end MIPIMS aktuelle.
 
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Adresse:
Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V

Pris for deltagelse:
Det er gratis at deltage, men ved udeblivelse vil der blive opkrævet et no-show fee på kr. 300,00 ex. moms.
 
Med venlig hilsen og vel mødt
Byggesocietetet

View Event →
Byggesocietetet Fyn: Torskegilde 2019
Jan
15
5:00 PM17:00

Byggesocietetet Fyn: Torskegilde 2019

torskgilde_banner2.png

Byggesocietetet Fyn og Håndværker og Industriforeningen i Odense inviterer til det berømte torskegilde

Tirsdag den 15. januar 2019 kl 17.00

Rådmand for By- og Kulturforvaltningen i Odense, Jane Jegind fortæller om aktuelle planer og visioner for Odense. Menuen er kogt torsk med tilbehør, pandekager med is og jordbærsyltetøj og kaffe.

 

Praktisk information:

Tilmelding og betaling senest 8.januar 2019.

Pris: kr. 380-, pr person for møde og middag eksklusiv drikkevarer

Gæster er velkomne og deltager til samme pris som medlemmer.

Tilmeld dig her

View Event →
Byggesocietetet Trekantområdet - Netværksskitur
Jan
9
to Jan 12

Byggesocietetet Trekantområdet - Netværksskitur

Netværksskitur.jpg

Byggesocietetet Trekantområdet inviterer på netværksskitur til Obertauern i Østrig

Så er det tid til at sætte kryds i kalenderen og melde sig til Byggesocietetets netværksskitur:
 
Turen går til Obertauern i Østrig, som kun ligger 90 km fra lufthavnen i Salzburg – 1½ times kørsel.
 
Obertauern er blandt Østrigs højest beliggende skisportsbyer og byder på en god snestatistik og mulighed for skiløb fra november til maj.
Højeste skiløb findes i 2300 meters højde og det laveste i 1600 meters højde. Så meget af skiløbet finder sted over trægrænsen og byder derfor på rå pister med fantastisk udsigt. Obertauern byder på i alt 100 km afvekslende skiløb for både begyndere og øvede.
 
Vi skal bo på det 4 stjernede Hotel Marietta, der kun ligger 100 meter fra pisten og 400 meter fra skiliften. På hotellet er der wellness afdeling med Swimmingpool jacuzzi, dampbad, udendørssaunaer.
 
Vi flyver fra Billund, med afrejse onsdag eftermiddag og hjemrejse fra Salzburg lørdag aften.
 
Opholdet er inkl. halvpension. Værelserne er alle dobbeltværelser.
OBS! Rejseforsikring er ikke inkluderet, det skal hver enkelt deltager selv sørge for.
 
NB: Vi har igen i år reserveret 20 pladser, som bliver fordelt efter ”først til mølle princippet” – så skynd dig at melde dig til – seneste tilmelding er 1. oktober 2018.
 

 • Fly fra Billund kl. 17.50 til Salzburg, ankomst kl. 19.50. Derefter ca. 1½ timers transfer til Obertauern. Der må medtages 1 stk. bagage á 15 kg + 5 kg håndbagage.

 • Hjemrejse lørdag den 12. januar 2018. Ankomst Billund ca. kl. 23.00

 • Pris kr. 6.600,- (ophold, inkl. ½ pension og drikkevarer til aftensmaden, fly inkl. transfer og 3 dages liftkort)

 • Tillæg for at medbringe egne ski er kr. 399. Det skal oplyses ved tilmeldingen.

 • Leje af skiudstyr: Dette arrangeres af den enkelte deltager på stedet. Rejsearrangør: Nortlander.

 • Ved tilmelding betales depositum for turen på kr. 1.500, til Byggesocietet Trekantområdets konto,reg.nr. 3193 konto: 453 618 9386

Tilmeld dig her

 

 

 

View Event →
Nytårskur 2019
Jan
3
8:30 AM08:30

Nytårskur 2019

Kan du stole på din mavefornemmelse?
– risikostyring når det går stærkt

Byggesocietetet og Realkredit Danmark har hermed fornøjelsen af at invitere til den traditionsrige nytårskur

torsdag den 3. januar 2019 kl. 08.30 - 14.00

Det går til tider stærkt i bygge- og ejendomsbranchen, så dette års nytårskur sætter fokus på risikostyring. Har du overblik og styr på virksomhedens risici eller stoler du lidt for meget på din mavefornemmelse?

Vi har inviteret nogle spændende foredragsholdere, der vil komme med forskellige vinkler på risici og risikostyring.

Helle Bro, administrerende direktør i Bro Kommunikation. Hvorfor skal man have en strategi for risikostyring? Hvorfor er det ikke nok at stole på ens mavefornemmelse?

Hans Læssøe, konsulent med speciale i strategisk risk management i AKTUS, uddyber emnet og giver sit bud på, hvordan man implementerer risikostyring strategisk i en organisation.
 
Herefter stiller vi skarpt på risikostyring i praksis og får debatteret fremtidens risici og risikostyring.

Dagen afsluttes som sædvanligt med god underholdning.

Hele programmet bliver styret af nyhedsvært på TV2 Mikael Kamber.
Der vil som altid også være tid til netværk og mulighed for at ønske kollegaer og samarbejdspartnere et godt nytår.

Vi ses til Nytårskur 2019!

Tilmeld dig her

Se program

Se deltagerliste

OBS. Vil du fremgå af deltagerlisten, skal du tilmelde dig senest mandag den 17. december.


 

View Event →
Byggesocietet Trekantområdet: Cirkulær Økonomi i Byggeri og Byudvikling
Nov
27
9:30 AM09:30

Byggesocietet Trekantområdet: Cirkulær Økonomi i Byggeri og Byudvikling

Arrangementetet er tilrettelagt af Kolding Kommune og FBBB, Foreningen for bæredygtige byer og bygninger. Det udbydes i samarbejde med AA, IDA Byg, Business Kolding, Trekantområdet Danmark, Byggesocietetet og Molio.

Temadagen sætter fokus på, hvorledes Cirkulær Økonomi kan kombineres med byggeri og byudvikling. Hvad vil begrebet Cirkulær Økonomi konkret sige for beslutningerne i planlægnings- og anlægsfaserne? Hvor langt er vi? Hvad findes der af gode eksempler? Hvad betyder cirkulær økonomi for erhvervslivet? Hvilke forretningsmodeller skal bringes i spil?

Vi har inviteret en række frontløbere indenfor området fra Holland og Danmark, som vil udfolde, perspektivere og konkretisere Cirkulær Økonomi i forbindelse med byggeri og byudvikling. Key note speakeren er Sabine Oberhuber fra ’turntoo’ (NL), som er et af verdens førende konsulentfirmaer inden for udvikling af cirkulær økonomi og nye forretningsmodeller. Sabine Oberhuber er bl.a. medforfatter til bogen Material Matters.

Kolding arbejder aktuelt med byudviklingsprojektet Marina City, der ønskes udviklet som et eksempelområde på Cirkulær Økonomi inden for byggeri og anlæg. Dette projekt, og byens generelle ambition om at udvikle sig som cirkulær kommune, præsenteres også på temadagen.

Læs mere om programmet og tilmelding her (pdf)

View Event →
Byggesocietetet KBH: Cafémøde med overborgmesteren
Nov
26
3:30 PM15:30

Byggesocietetet KBH: Cafémøde med overborgmesteren

Byggesocietetet København inviterer endnu engang til det traditionsrige cafémøde, hvor overborgmester Frank Jensen vil fortælle om de aktuelle udviklingsplaner i København.

Cafémødet holdes

mandag den 26. november 2018 kl. 15.30-17.30
 

Vi skal i år være hos Arkitema i deres flotte lokaler i Carlsbergbyen. Der vil som sædvanligt både være forfriskninger og en masse tid til netværk.

 

Praktisk info:

Arrangementet er kun for medlemmer af Byggesocietetet, og der er begrænsede pladser.

Deltagergebyr: 300 kr. ex. moms.

Tilmeld dig her

 

Med venlig hilsen,

Byggesocietetet København

View Event →
Byggesocietetet Midtsjælland: Julefrokost
Nov
23
5:00 PM17:00

Byggesocietetet Midtsjælland: Julefrokost

Julen nærmer sig med hastige skridt, og Byggesocietetet Midtsjælland vil gerne invitere foreningens medlemmer til julefrokost.
 

fredag den 23. november kl. 18.30

 
For dem som kan, mødes vi på Hugos kælder mellem kl. 17.00 og 17.30, for at få en kold øl inden vi skal spise.

 
Praktisk info:
Prisen pr. deltager er kr. 800,00, der indbetales via faktura direkte til Byggesocietet Midtsjællands konto. Tilmelding senest mandag den 19. november.

Tilmeld dig her

Vi ser frem til en hyggelig aften i jeres selskab.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen – Byggesocietetet Midtsjælland

View Event →
Byggesocietetet Sydsjælland: Besøg VUC Næstved
Nov
14
4:30 PM16:30

Byggesocietetet Sydsjælland: Besøg VUC Næstved

vuc_banner1500x500.png

Byggesocietetet har fornøjelsen af, at indbyde til rundvisning på VUC Næstved ved serviceleder Henrik Vagner Lund.

VUC Næstved bliver den første bygning i det nye Campus Næstved, der skal ligge som en del af det nye campusstrøg langs Teatergade. VUC får hermed en central rolle i forhold til kommunens ambition om at binde byen, stationsområdet, campusområdet tættere sammen.

VUC Næstved ligger på kanten mellem byen (campus) og naturen (Munkebakken), og består af 3 bygningsvolumener, der fletter sig sammen og skyder sig ind i bakkens landskab. Bygningen vil, i kraft af sin placering, ligge som det første man ser, når man ankommer til det nye campusstrøg fra sydøst ad Farimagsvej. Her åbner bygningen sig mod hjørnet og ankomsten med store vinduespartier ind til cafeen og inviterer byens borgere indenfor.
 
Efterfølgende vil Advokat Henrik Vind Hansen, Advodan, Næstved holde et oplæg om AB18.
 
Vi slutter af med en sandwich samt øl og vand.

Tilmeld dig her
 
Program
16:30 Ankomst.
16:45 Rundvisning på VUC Næstved
17:15 Oplæg om AB18
18:00 Sandwich
18:30 Afslutning

Arrangementet er gratis og tilmeldingen er bindende. Ved udeblivelse faktureres der kr. 150,-

Vi glæder os til at se jer
På bestyrelsens vegne
Henrik Karmark

View Event →
OBS AFLYST Morgenmøde: Udenlandsdanskerne
Nov
9
8:30 AM08:30

OBS AFLYST Morgenmøde: Udenlandsdanskerne

OBS AFLYST

Vi sætter eksport og internationalt arbejde på dagsordenen når vi inviterer til morgenmødet Udenlandsdanskerne. Her vil tre aktører fra branchen fortælle om deres oplevelser og erfaringer med udgangspunkt i tre konkrete projekter.

Mød Ole Smith, NOAA Arkitekter, Peter Bjørn Larsen, Smart City Insights og Charlotte Seidenberg, International Water and Climate Adaptation i Rambøll.

Morgenmødet afholdes i BLOXHUBs Memberslounge
BLOX, Bryghuspladsen 8, Indgang C, 3. sal, 1743 København K

Program:
08.30 - 09.00 Ankomst, croissant og kaffe
09.00 - 10.00 3 x Oplæg
10.00 Tak for i dag

Arrangementet er gratis, men tilmelding er påkrævet.

Læs mere og tilmeld dig her

Kom og start din dag med fagligt input og netværk.

View Event →
Byggesocietetet Aarhus: Aarhus Kommunes Nye Byggeri i Gellerup
Nov
1
3:00 PM15:00

Byggesocietetet Aarhus: Aarhus Kommunes Nye Byggeri i Gellerup

gellerupbanner_1500x500.png

Aarhus Kommunes nye byggeri indeholdende plads til 1.000 medarbejdere i Gellerup nærmer sig sin afslutning. Kom og få en rundvisning og et indlæg fra Kommunens projektchef på denne omfattende og spændende byggeopgave.

Mødested: Ved udsigtspunktet på Edwin Rahrsvej over for Bazar Vest

Rundvisning ved John Groth Rasmussen fra A. Enggaard A/S der er OPS leverandør på projektet.

Indlæg ved Bente Damsgaard Sejersen fra Aarhus Kommune ”Tankerne bag Aarhus Kommunes nye byggeri - mere end et kontor”.

Vi afslutter med en sandwich.

Tilmeld dig her

View Event →
Byggesocietetets Bæredygtighedsudvalg: Luk hullet i den cirkulære økonomi
Nov
1
9:30 AM09:30

Byggesocietetets Bæredygtighedsudvalg: Luk hullet i den cirkulære økonomi

Byggesocietetets Bæredygtighedsudvalg på Building Green i Forum

I år har DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald i samarbejde med Byggesocietetets Bæredygtighedsudvalg forberedt en VIP discussion, hvor bygherrer og affaldssektor mødes til en debat om at sikre efterspørgslen på de genbrugte og genanvendte byggematerialer. Mød op og hjælp os med at få belyst, hvad der er vigtigt for, at bygherre i højere grad vil efterspørge genbrugs og genanvendte løsninger?

Debatten finder sted d. 1 november kl. 9.30 – 10.00 i Forum i København under titlen:

”Luk hullet i den cirkulære økonomi”

Cirkulær økonomi handler om ansvarlig ressourceforvaltning, om at minimere trækket på de primære råstoffer og udnytte de materialer, der en gang er taget i brug bedst muligt. Store dele af bygge- og anlægsaffaldet nyttiggøres allerede i dag, men det er sjældent, at det genanvendes til det oprindelige tiltænkte formål. Som det foregår i dag er det op til affaldssektoren af finde ”genanvendelsesmuligheder” for byggeaffaldet, og det er i dag stort set kun i forbindelse med demonstrationsprojekter, at bygge- og anlægsaffaldet finder vej tilbage i byggeriet eller i nye byggevarer. Der er brug for at vi radikalt ændrer denne måde at forvalte ressourcerne på, hvis cirkulær økonomi skal blive hverdag i byggesektoren.

Det er først, når bygherre eller byggevareproducenter ser værdien i at efterspørge genanvendte eller genbrugsbyggematerialer til brug i nye bygninger eller byggevarer, at hullet i den cirkulære økonomi kan lukkes, og først da vil byggeaffaldet udgøre en egentlig ressource. Der er vi ikke nået til endnu.

DAKOFA og Byggesocietetets bæredygtighedsudvalg vil derfor på denne workshop samle byggesektoren og affaldssektoren til en dialog om, hvornår bygherren og byggevareproducenter vil være parate til at anvende genanvendte materialer frem for nye ressourcer – hvilke risici ser bygherren, og hvad skal affaldssektoren gøre for at bygherren i fremtiden vælger genanvendte materialer?

Program

 • Velkomst ved DAKOFA og Byggesocietetets Bæredygtighedsudvalget

 • Oplæg til debat ved Erik Lauritzen, Direktør Lauritzen Advising

Paneldebat med deltagelse af

 • Jens Breinholt, Projektdirektør i Pension Danmark 

 • Anna-Mette Monelly, Bæredygtighedschef, NCC 

 • Carsten Plambech Pedersen, Projektudviklingschef i NPV 

 • Claus Nielsen, Direktør i Gamle mursten 

 • Ebbe Naamansen, Head of Group Sustainablity i RGS Nordic

View Event →
Studietur til Singapore
Oct
28
to Nov 2

Studietur til Singapore

Singapore.jpg

Den tidligere britiske koloni byder på nogle af de mest ambitiøse byggeprojekter i verden - faktisk bygges der så meget nyt, at byen fornyer sig selv hver femte år.

Tag med Byggesocietetet til Singapore... 

søndag den 28. oktober 2018 - fredag den 2. november 2018

Turen byder blandt andet på:
- ophold på det prisbelønnede PARKROYAL on Pickering
- reception på den danske ambassade
- besøg ved det innovative boligbyggeri Pinnacle@Duxton
- kig bag facaden på Singapores ejendomsmarked
- indblik i Sinapores erfaringer med implementering af digitale værktøjer i byggeriet
- Singapore Sling på det historiske Raffles Hotel
 
Pris kr. 17.000,00 ekskl. moms
*prisen inkluderer fly, hotel, transport til og fra lufthavn, metrokort samt middage mandag, tirsdag og onsdag.

Tilmelding til Pernille Brøste på pb@byggesoc.dk

Se hvem der allerede er tilmeldt her

Læs mere om turen her 

 

View Event →
Nye Boligformer: Servicerede Fællesskaber
Oct
24
8:30 AM08:30

Nye Boligformer: Servicerede Fællesskaber

Byggesocietetets Lejeudvalg inviterer til konference

onsdag den 24. oktober 8.30-12.00

Fællesskaber, sociale relationer og selvbestemmelse kan være med til hæve livskvaliteten, og er noget der efterspørges på tværs af alle aldersgrupper. En tendens der også er voksende er efterspørgslen på beboelse, hvor der er inkluderet et serviceelement. Dette arrangement giver et indblik i vejen fra ide til virkelighed indenfor servicerede fællesskaber, herunder indarbejdelse i byggefasen. Vi fortæller om, hvilke erfaringer der allerede findes, og hvordan de servicerede fællesskaber kan realiseres, driftes og finansieres.

Mød Tony Massaro fra PwC Australien, Hans-Bo Hyldig fra FB Gruppen, Jesper Dam fra Basecamp Student, Nils Wm. Grønfeldt fra Seniorcampus, Jan Grubak fra E-Supplies, Malin Meyer fra Danielsen Architecture, Susanne Roug Kirchhoff fra Husen Advokater og Per Andersen fra PwC Danmark.

Torben Klitgaard fra BLOXHUB vil lede os gennem dagen som moderator.

Program:

09.00 Velkomst, indlæg og paneldebat om servicerede fællesskaber

10.45 Break flow med seance om indtænkning af service i design & byggefase

11.25 Modeller & udfordringer

12.00 Afslutning.

Pris - medlemmer: kr. 600,- eks moms

Pris - ikke medlemmer: kr. 800,- eks. moms

Læs mere og tilmeld dig her

View Event →
Byggesocietetet Aalborg: Bygningspræmiering 2018
Oct
10
3:30 PM15:30

Byggesocietetet Aalborg: Bygningspræmiering 2018

Endnu engang inviterer Byggesocietetet Aalborg til Bygningspræmiering, hvor Thina Pernille Wallin Jensen fra Aalborg Kommune vil fortælle om de præmierede projekter. Derudover får vi også en vinkel fra bygherre og rådgivere.

Komiteen for bygningspræmiering i Aalborg har i 2018 valgt at præmiere Nørregades fornyelse, Grønnegården på Stationsmestervej 6-122, P-hus på Østre Havnepromenade, bro og byrum 'Kickstart Tornhøj', restaureringen af Kunsten samt Grindsted Skole på Uggerhalnevej.
 
Vi mødes på Bådehavnsvej 16 A kl. 15.30, hvorfra vi kører i bus til de præmierede byggerier. Spisning foregår når vi kommer retur til Restaurant OMBORD.
 
Billetprisen er kr. 250,-

Sidste frist for tilmelding er fredag den 5. oktober.
 

Læs mere og tilmeld dig her

View Event →
Byggesocietetet Trekantområdet: Inspirations- og netværkstur til Berlin
Oct
5
to Oct 7

Byggesocietetet Trekantområdet: Inspirations- og netværkstur til Berlin

berlin studietur.jpg

Byggesocietetet Trekantområdet inviterer på Inspirations- og netværkstur til Berlin fredag 5.-søndag 7. oktober 2018

Der er lagt et stort arbejde i arrangeringen af turen af de to tidligere bestyrelsesmedlemmer og Berlin- kendere Søren Ahle Hansen og Ingolf Bak. Begge har i en længere årrække fulgt byens liv og udvikling og er garanter for et spændende program. Desuden har de allieret sig med Anders Kirkegaard Jakobsen, der bor i Berlin og har stor viden om arkitektur og byplanlægning.

Praktisk information
Afgang: fredag den 5. oktober 2018 kl. 05.00 fra Vejle
Hjemkomst: søndag den 7. oktober 2018 ca kl. 18.00
Pris - medlemmer: kr. 4.600,00. Tillæg for enkeltværelse: kr. 600,00
Pris - ikke-medlemmer: kr. 5.100,00 Tillæg for enkeltværelse: kr. 600,00
Tilmelding: Efter først-til-mølle-princip og senest den 1. september 2018

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her

View Event →
Byggesocietetet Fyn: Nyt OUH
Oct
4
4:00 PM16:00

Byggesocietetet Fyn: Nyt OUH

banner_nytOUH.png

Byggesocietetet Fyn inviterer til arrangement om Nyt OUH  
   

Vi skal høre om projektets indretning, organisering, brugerinddragelse, udbudsproces, økonomi, kontraktforhold, tidsplan mv. Totalentreprenør JV CMB/Itenera er tildelt foreløbige kontrakter på vidensaksen samt behandlings- og sengeafsnit. De 4 klynger med blandt andet ambulatorier og akutmodtagelse til ca. 1,6 mia. kr. er udbudt og hvem skal bygge dem? Hvordan evalueres tilbuddene i forhold til tildelingskriterier?

Program
Kl. 16.00 Velkomst
Kl. 16.05 Besigtigelse af byggepladsen fra tagterrassen på besøgscentret
Kl. 16.15 Indlæg ved direktør Torben Hedegaard Jensen og vicedirektør Peter Holm med efterfølgende debat med gode spørgsmål og svar
Der er kaffepause undervejs og arrangementet slutter kl. 18.00


Der er max plads til 50 personer så tilmelding efter først til mølle-princippet.
Inviter gerne en gæst med. (OBS - husk at tilmelde din gæst)

Tilmeld dig her

Afmeldingsgebyr på 200 kr. ved afbud efter den 1. oktober.
Byggesocietetet Fyn afholder omkostninger i forbindelse med arrangementet.
Vi mødes ved besøgscentret på Glisholmvej 2A, 5260 Odense S
Kørselsvejledning: http://www.nytouh.dk/service/hvem-bygger/kontakt.

View Event →
Oct
3
4:00 PM16:00

Byggesocietetet Sydsjælland: Rundvisning i Camp Adventure

camp_adventure.jpg

Dansk Byggeri og Byggesocietetet´s lokalforeninger inviterer til rundvisning hos

Camp Adventure

onsdag d. 3. oktober 2018

Kom med på en guidet tur ud til byggepladsen i skoven. Vi kommer helt tæt på den enorme stålkonstruktion og får samtidig muligheden for, at få stillet spørgelysten til byggeriet.

Vi mødes ved Camp Adventure/ hovedbygningen kl 16:00
Ny Næstvedvej 35, 4683 Rønnede

Efter gåturen vil der blive serveret sandwich og drikkelse ved hovedbygningen og plads til netværk og ikke mindst refleksion.

Tilmelding senest d. 24. September 2018 på mail claus@hauge-byg.dk eller BH@hns-as.dk

Tilmelding er bindende, og ved udeblivelse faktureres kuvertprisen på kr. 250,-

View Event →
Byggesocietetet København - Fremtidens samarbejder
Sep
20
4:00 PM16:00

Byggesocietetet København - Fremtidens samarbejder

Fremtidenssamarbejder_banner.jpg

FRA SUPERMAN TIL SUPERVISOR

Oplev og deltag i diskussioner mellem faglige organisationer, praktikere og forskere indenfor arkitektur og byggeri når vi med, Mikkel Frey Damgaard, journalist og tidligere vært på bl.a. Deadline og DR2-Dagen, som moderator sætter samarbejdet til debat. Bliv inspireret af erfaringer og bud på fremtidens branchesamarbejder.

Vi kickstarter diskussionen og får sat tankerne i gang med et etisk indspark fra sognepræst, Cand.theol., ph.d., debattør og foredragsholder Kathrine Lilleør.

Hvorfor?
Succes kræver kritisk masse: Sammen kan vi sikre, at samarbejdet på tværs af interesser skaber bæredygtige løsninger, reel kvalitet og merværdi i byggeriet. Men hvordan sikrer vi værdiskabelse og kvalitet? Er vi klar til at imødekomme nutidens krav til branchesamarbejder? Er collab og co-creation reduceret til modeord? Har vi overhovedet fælles ambitioner? Hvordan ser morgendagens samarbejde ud? Hvilke nye samarbejdsformer og nye relationer til kunder, leverandører etc. sætter rammerne for branchen i fremtiden?

Program:
16:00 – 16.05 Velkomst v. Byggesocietetet og Juul | Frost Arkitekter

16:05 – 16:20 Indspark: Etikken i samarbejde v. Kathrine Lilleør, Sognepræst, Cand.theol., ph.d.,

16:20 – 16.45 Fremtidens rammer: De formelle spilleregler for samarbejdet – hvordan skal de udfordres?
Lene Espersen, Adm. Direktør Danske Arkitektvirksomheder
Tony Christrup, Landsformand, Byggesocietetet
Tyge Mortensen, Fremtidsforsker og proceskonsulent, Generalsekretær Selskab for Fremtidsforskning

16:45 – 17:10 Fremtidens praksis: Bliver det kontrakter eller engagement, som definerer fremtidens samarbejde?

Johnny Svendborg, Founder og ejer Svendborg Architects
Ole Kristian Bottheim, Administrerende Direktør Cubic Group ApS
Dorthe Petersen, Direktør Meyers Madhus og bestyrelsesmedlem Juul | Frost Arkitekter

17:10 – 17:35 Fremtidens kompetencer: Hvordan klæder vi næste generation på til udfordringerne?
Jesper Pagh, Videnskabelig assistent, KADK
Lotte Bjerregaard Jensen, Lektor DTU BYG
Torben Klitgaard, BLOXHUB Director

17.35 – 18.00 Sum up – hvilken vej skal vi gå?
 
18:00-19:00 Juul | Frost Arkitekter inviterer til Book launch af vores nye bog ’Lifting the Gaze’. Marie Arvinius, Director på forlaget Arvinius + Orfeus Publishing siger et par ord om arkitekturbogens fremtid.

Arrangementet er åbent for alle
Da der er begrænsede pladser er tilmelding påkrævet

’Fra Superman til Supervisor’ arrangeres af
JUUL | FROST Arkitekter i samarbejde med Byggesocietetet.
Arrangementet støttes af Statens Kunstfonds ’Share Your Practice’ Pulje.

Tilmeld dig her

 

Fremtidenssamarbejder_logoer.png
View Event →
Byggesocietetet Aarhus: Brunchmøde - Kloden Lider
Sep
20
9:00 AM09:00

Byggesocietetet Aarhus: Brunchmøde - Kloden Lider

Der er FN´s 17 verdensmål og klimaaftalen i Paris. Og selvom bæredygtighed er et meget brugt buzzword, så lider kloden. Så gør vi nok? Skal vi starte med os selv? Og hvad kan byggebranchen gøre? Disse spørgsmål sætter Byggesocietetet Aarhus fokus på til dette brunch-møde hos Arkitema. Kom og tag en vigtig diskussion, netværk over morgenmaden og start dagen med en klimavenlig dagsorden.

Mød :
Rikke Orry - Head of Sustainability, Arkitema
Christian Dietrichsen - Projektleder og initiativtager, Rethink Human Being

20.september 2018, kl 9.00
Tilmeld dig her

Vi glæder os til at se dig
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Byggesocietetet Aarhus

View Event →
Byggesocietetet Trekantområdet: Danske Banks nye domicil og Marina City
Sep
13
3:30 PM15:30

Byggesocietetet Trekantområdet: Danske Banks nye domicil og Marina City

marinacity_banner1500x500.png

Nu sker det!
Danske Bank og Sydbank er nu flyttet ind i Design City og forarbejdet til Marina City er godt i gang. Kom og hør om området og se Danske Banks nye domicil i Kolding.

Marina City:
Marina City Kolding er et ambitiøst byudviklingsprojekt, hvor en helt ny bydel på ca. 40.000 m2 boliger og ca. 10 – 15.000 m2 erhverv-/kulturbyggeri skal udvikles og opføres i de kommende år.
Et enigt byråd har bevilget 500 mio.kr. til modning af området, flytning af lystbådehavn m.m. og Bygherrerådgivningen er sendt i udbud.

PERSPEKTIVER

 • Ny, attraktiv bydel (markedsføring, profilering, byens selvværd).
 • Et betydeligt antal attraktive bosætningsmuligheder (for nuværende og nye borgere i kommunen).
 • Et boost til byens turismeerhverv, de maritime erhverv, friluftsmulighederne og de rekreative muligheder.
 • Landets bedste marina (en vigtig del af byens DNA).
 • En ny, stor havnepromenade (levende attraktivt strøg, byen får ny kontakt med fjorden).

Om Danske Banks nye domicil:
Arkitema Architects har tegnet Danske Banks nye kontorbygning i Kolding, som er opført i det sydvestlige hjørne af bydelen Design City. Danske Banks identitet er tænkt ind i det arkitektoniske koncept for det 4.000 m2 store kontortårn, som huser 200 medarbejdere. Foruden Danske Bank er Realkredit Danmark, Nordania, Danica og Home også flyttet ind i kontorbygningen.
Kontortårnet er bygget op af horisontale stakke, som tilsammen danner en kvadratisk skulptur, der åbner sig op ud mod både torvet i Design City og lyskrydset mellem Østerbrogade og Skamlingvejen. På den måde byder bygningen forbipasserende velkommen, og den meget transparente facade med store vinduesarealer er med til at signalere åbenhed og imødekommenhed.
Danske Banks kontordomicil er tænkt sammen med nabobygningen, der også er et finanshus, som Arkitema Architects har tegnet. Begge opføres i samarbejde med KPC som totalentreprenør og Midtconsult som rådgivende ingeniør.

Program:

 • Kl. 15.30 Velkomst ved Byggesocietetet
 • Udvikling af Marina City ved Kolding kommune, projektchef Torben Gade.
 • Tankerne bag Danske Bank nye domicil ved Mette Julie Skibsholt, Arkitema Architects
 • Rundvisning i Danske Bank
 • Kl. 18.00 Middag og netværk

Det er gratis at deltage.

Parkering:
Der er parkeringspladser udenfor bygningen samt UNDER bygningen. Alle pladser markeret med ”Danske Bank” kan anvendes.
Husk at indtaste nummerplade i receptionen.

Tilmeld dig her
 

View Event →
Byggesocietetets Landsmøde 2018
Sep
6
11:00 AM11:00

Byggesocietetets Landsmøde 2018

Landsmøde 2018 (2).jpg

Langs kajen står de enorme havvindmøller klar til udskibning – som et symbol på den grønne omstilling, som Esbjerg har været dynamo for, og som har medført vækst, arbejdspladser og internationalisering i Danmarks femte største by.

Byggesocietetet har fornøjelsen af at invitere til landsmøde torsdag den 6. september 2018 i Musikhuset i Esbjerg.

Dette års landsmøde byder på en udvikling af dimensioner. På havnen i Esbjerg har man de seneste år oplevet enorm vækst og med afslutningen af den seneste havneudvidelse, er de industrielle faciliteter nu på plads til at kunne klare den store efterspørgsel fra vindmølle- og offshore-industrien. Men den øgede erhvervsaktivitet kombineret med Esbjergs nye status som studieby med mere end 6.500 studerende, skaber et stadigt stigende behov for at fremme byliv og bosætning. Der skal sikres et bredt udbud af forskellige boformer og der skal arbejdes med at sikre høj kvalitet i både eksisterende som nye byudviklingsområder.

Mød Susanne Nordenbæk, direktør for Esbjerg Erhvervsudvikling, Carsten Viggo Bæk, partner i Thylander Gruppen og Steen Storgaard Møller, investeringschef hos EDC Poul Erik Bech.

Hvad har tankerne bag udviklingen i Esbjerg været, og hvad kan bygge- og ejendomsbranchen forvente sig af de øvrige igangværende havneudviklingsområder i både Aarhus, Aalborg og Odense - få svaret på dette års landsmøde.

Se programmet, læs mere om dagen og tilmeld dig her.

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen
Byggesocietetet

View Event →
Byggesocietetet Vendsyssel - Rundvisning ved Seatower
Sep
4
3:30 PM15:30

Byggesocietetet Vendsyssel - Rundvisning ved Seatower

galleri-07.jpg

Tag med, når Byggesocietetet Vendsyssel besøger Seatower - det markante arkitektoniske pejlemærke, der med sin stramme runde form, rejser sig højt i den nordlige del af Frederikshavn.

Byggeriet er opført ud fra ønsket om at skabe en række attraktive lejligheder i et markant og spændende byggeri i Frederikshavn, og med sin cylindriske form er der skabt mulighed for at udnytte kigget over omgivelserne optimalt. 

Direktør for Boligselskabet Nordjylland, Beach House A/S og Arne Andersen Vrå ApS, vil på mødet fortælle nærmere om deres indgang til projektet. Herefter er der arrangeret en rundvisning ved byggeriet, hvor der vil være mulighed for at høre nærmere om konkrete forhold ved byggeriet samt netværke.

Praktisk information
Tid: tirsdag den 4. september 2018 kl. 15.30
Sted: Apholmenvej 15, 9900 Frederikshavn

Tilmelding skal ske senest fredag den 31. august 2018 til Mikkel Buchwald på mbu@70151000.dk

 

 

View Event →
Byggesocietetet København - Sommerfest
Aug
31
5:00 PM17:00

Byggesocietetet København - Sommerfest

SOMMERFEST 2018.jpg

Byggesocietetet København har fornøjelsen af at invitere dig og dine kollegaer til årets sommerfest

fredag den 31. august 2018 kl. 17.00-23.00 i Fæstningens Materialgård

Vi åbner dørene til den flotte gårdhave kl. 17.00 og byder på et glas velkomstchampagne. Omkring kl. 18.00 byder vores æresgæst Poul velkommen, og derefter sætter bandet Funky Beats stemningen med musik, der både indbyder til dans og hygge.

Uden mad og drikke... Der vil derfor være masser af muligheder for at købe lækre burgere, øl fra Nørrebros Bryghus og vin fra Vinhanen. Er du gin-entusiast? Så har det lokale destilleri Copenhagen Distillery en ginbar.

Vi håber meget på, at du vil være med til at gøre aftenen til en succes, så sommerfesten kan blive en tilbagevendende begivenhed.

Pris per deltager DKK 250,- (ekskl.moms.) Prisen er inkl. velkomstdrink men inkluderer ikke øvrig mad og drikkevarer. Man kan betale med både MobilePay og kontanter ved alle boder, og de fleste tager også kort.  

Læs mere og tilmeld dig arrangementet her

Der er plads til maksimum 200 gæster, så sørg for at tilmelde dig og en kollega i dag! Det er ikke et krav at din ledsager er medlem af Byggesocietetet.

Velkomstchampagnen sponsoreres af:

fb gruppen logo.png
 
View Event →
ESTATE: Ejendomsdagene 2018
Aug
30
to Aug 31

ESTATE: Ejendomsdagene 2018

30. august og 31. august 2018 kan Estate Media blænde op for Ejendomsdagene 2018 - en executive konference for ejendomsbranchen i Danmark, der i 2018 afholdes for 7. gang. 

Ejendomsdagene har udviklet sig til den danske bygge- og ejendomsbranches vigtigste netværksbegivenhed på dansk jord, og det tyder alt på, at den bliver igen i 2018 efter en helt udsolgt Ejendomsdagene i 2017.

Ejendomsdagene afholdes på det 5-stjernede Comwell Kellers Park udenfor Vejle. Her er der maksimalt plads til 160 deltagere, som kan være en del af den eksklusive event, der kombinerer faglig opdatering med netværksopbygning.

På Ejendomsdagenes faglige program tager vi naturligvis branchens vigtigste, overordnede tendenser og rammevilkår under behandling.

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her

View Event →
Bæredygtighedsudvalget - Besøg på Vestforbrænding
Aug
23
1:30 PM13:30

Bæredygtighedsudvalget - Besøg på Vestforbrænding

Vestforbrænding Glostrup (1).jpg

Bæredygtighedsudvalget besøger den 23. august 2018 Vestforbrænding i Glostrup

Vestforbrænding i Glostrup er Danmarks største affaldsselskab med landets største forbrændingsanlæg. Vestforbrænding tilbyder forskellige løsninger inden for indsamling og behandling af skrald til borgere og virksomheder i 19 ejerkommuner.

Udover en rundvisning på forbrændingsanlægget har de aftalt at mødes med adm. dir. Peter Basland, der holder et oplæg, hvorefter der er mulighed for at stille spørgsmål.

Der er 11 pladser til medlemmer uden for Bæredygtighedsudvalget og tilmelding sker efter først-til-mølle princippet.

Arrangementet forventes at vare fra kl. 13.30 til ca. 16-16.30.

Læs mere og tilmeld dig arrangementet her

View Event →
Byggesocietetet Trekantområdet - Netværksmøde på Fjordenhus
Aug
23
8:00 AM08:00

Byggesocietetet Trekantområdet - Netværksmøde på Fjordenhus

 

 

Byggesocietetet Trekantområdet inviterer til netværksmøde
torsdag den 23. august 2018 kl. 8.00 – 10.30

Vi starter med kaffe og morgenbrød hos ØsterBO på Treschowsgade 2, Vejle, hvor der er mulighed for at netværke den første halve time.

Kl. 8.30 vil Direktør Flemming Hoff, der er konsulent for Kirk Kapital, fortælle om Fjordenhus, herunder opførslen, samarbejdet med den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson og de mange test og nye byggeteknikker som har været en del af byggeriet.

Efter indlægget går vi i samlet flok til Fjordenhus, hvor Flemming Hoff vil give os en rundvisning i dele af Fjordenhus og fortsætte sine beretninger omkring det ekstravagante kunstværk. 

Fjordenhus er et eksperiment med mange nye innovative byggeteknikker og ikke mindst et moderne kunstværk.

Mødested: ØsterBO´s sal på Treschowsgade 2, 7100 Vejle
Tilmelding til PLN@osterbo.dk senest den 20. august 2018

Med venlig hilsen og vel mødt
Bestyrelsen for Byggesocietetet, Trekantområdet

 

View Event →